PN-EN 206:2014-04 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Zakres

(1) Niniejsza Norma Europejska dotyczy betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu budowy, konstrukcji prefabrykowanych oraz konstrukcyjnych wyrobów prefabrykowanych stosowanych w budynkach i budowlach. (2) Beton będący przedmiotem niniejszej Normy Europejskiej może być: zwykły, ciężki i lekki; wykonywany na miejscu, towarowy lub produkowany w wytwórni prefabrykowanych wyrobów betonowych; zagęszczany lub samozagęszczalny, tak aby zawierał co najwyżej nieznaczną ilość powietrza uwięzionego, nie pochodzącego z napowietrzenia. (3) W niniejszej normie określono wymagania dotyczące: składników betonu; właściwości mieszanki betonowej i betonu stwardniałego oraz ich weryfikacji; ograniczeń dotyczących składu betonu; specyfikacji betonu; dostawy mieszanki betonowej; procedur kontroli produkcji; kryteriów zgodności i oceny zgodności. (4) Inne Normy Europejskie dotyczące określonych wyrobów, np. wyrobów prefabrykowanych lub procesów związanych z zakresem niniejszej normy, mogą wymagać lub dopuszczać odstępstwa od niniejszej normy. (5) W innych Normach Europejskich mogą być podane dodatkowe lub inne wymagania dla specjalnych zastosowań, dotyczące na przykład: betonu stosowanego do budowy dróg i innych nawierzchni obciążonych ruchem kołowym (np. nawierzchni betonowych wg EN 13877-1); specjalnych technologii (np. betonu natryskowego wg EN 14487). (6) Uzupełniające wymagania lub inne procedury badań mogą być określone dla specjalnych rodzajów betonu i zastosowań, na przykład: betonu do konstrukcji masywnych (np. zapór); suchej mieszanki betonowej; betonu z kruszywem o Dmax równym 4 mm lub mniejszym (zaprawa); betonów samozagęszczalnych (SCC) zawierających kruszywa lekkie lub ciężkie, lub włókna; betonu o strukturze otwartej (np. betonu przepuszczalnego do drenażu). (7) Niniejszej normy nie stosuje się do: betonu komórkowego; betonu spienionego; betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3; betonu ogniotrwałego. (8) Niniejsza norma nie obejmuje wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w czasie produkcji i dostawy betonu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 206:2014-04 - wersja polska
Tytuł Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
Data publikacji 23-01-2015
Data wycofania 13-12-2016
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 274, Betonu
Wprowadza EN 206:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 206-1:2003 - wersja polska, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - wersja polska, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - wersja polska, PN-EN 206-9:2010 - wersja polska
ICS 91.100.30
Zastąpiona przez PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja polska, PN-EN 206+A1:2016-12 - wersja angielska