PN-EN 1846-2:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i (minimalne) wspólne wymagania w zakresie parametrów użytkowych samochodów pożarniczych określonych w EN 1846-1. UWAGA 1 Kategorie i klasy samochodów podano w EN 1846-1. W trakcie przygotowywania niniejszej Normy Europejskiej założono, że gotowe, samojezdne standardowe podwozie samochodowe (lub podwozie zaprojektowane zgodnie z tymi samymi zasadami), które jest podstawą dla samochodów pożarniczych, zapewnia akceptowany poziom bezpieczeństwa dla podstawowych funkcji transportowych w granicach określonych przez producenta. Dlatego też w niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań dla takiego podwozia. Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszelkich znaczących zagrożeń, niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń związanych z samochodami pożarniczymi, gdy są użytkowane zgodnie z ich funkcją oraz we właściwych warunkach przewidzianych przez producenta (patrz Rozdział 4). Uzupełniające szczególne wymagania dla urządzeń podnoszących są przedmiotem następujących Norm Europejskich: EN 1777: Hydraulic platforms (HPs) for fire fighting and rescue services, EN 14043: Turntable ladders with combined movements, EN 14044: Turntable ladders with sequential movements. Te szczegółowe wymagania mogą uzupełniać lub modyfikować wymagania niniejszego dokumentu i mają pierwszeństwo przed odpowiednimi wymaganiami niniejszego dokumentu. UWAGA 2 Dodatkowe wymagania, które nie znajdują się w niniejszym dokumencie, mogą mieć zastosowanie w związku z wykorzystywaniem samochodów na drogach publicznych. Niniejsza Norma Europejska dotyczy samochodów pożarniczych użytkowanych w zakresie temperatury od -15 °C do +35 °C. UWAGA 3 W przypadku eksploatacji w temperaturze poza podanym zakresem konieczne mogą być dodatkowe środki uzgodnione między producentem a użytkownikiem. Takie wymagania wykraczają poza zakres niniejszej Normy Europejskiej

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1846-2:2012 - wersja polska
Tytuł Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry
Data publikacji 11-10-2012
Data wycofania 01-07-2013
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 1846-2:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1846-2:2009 - wersja niemiecka, PN-EN 1846-2:2009 - wersja angielska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja polska