PN-EN 1519-1:2019-05 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania dotyczące rur o litych ściankach z polietylenu (PE) z gładkimi powierzchniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wytłoczonych z tego samego tworzywa/według takiej samej receptury w całym przekroju ścianki, kształtek i systemu, przeznaczonych do:
– odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”);
– odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz budynków, jak i umieszczonych w gruncie pod konstrukcją budynku (symbol obszaru zastosowania „BD”).
UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „B” lub „BD”.
UWAGA 2 Do umieszczonych w gruncie pod konstrukcją budynku przeznaczone są jedynie elementy, które są cechowane „BD”,
o nominalnej sztywności obwodowej wynoszącej co najmniej SN4 przy wymiarach równych 75 mm lub większych.
Niniejszy dokument wykorzystuje się również w odniesieniu do rur, kształtek i systemu z PE przeznaczonych do następujących zastosowań:
- część przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości;
- instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku.
Podano również parametry badania odnoszące się do metody badania powołanej w niniejszej normie.
W niniejszym dokumencie podano zakres wymiarów nominalnych, zakres serii rur oraz określono zalecenia dotyczące barwy.
UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub opracowujących specyfikację jest odpowiedzialność za wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych, np. CEN/TR 13801 [1].
UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku B można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Normą Europejską, jeżeli ma ona zastosowanie.
Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek cechowanych symbolem "B", które są przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków lub są umocowane do ściany na zewnątrz budynku.
Niniejsza norma ma zastosowanie do rur i kształtek cechowanych symbolem "BD", które są przeznaczone do stosowania zarówno wewnątrz budynków, jak i umieszczonych w gruncie pod konstrukcją budynku.
Niniejszą normę stosuje się do rur i kształtek z PE następujących typów:
- o gładkich końcach;
- ze zintegrowanym kielichem z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym;
- dla połączeń zgrzewanych doczołowo;
- dla połączeń zgrzewanych elektrooporowo;
- dla połączeń mechanicznych, przy czym kształtki mogą być produkowane metodą wtryskiwania lub fabrykowane z rur i/lub elementów wtryskiwanych.
UWAGA 5 EN 476 [2] określa ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w przewodach odprowadzających, rurach drenarskich i przewodach kanalizacyjnych dla systemów grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z niniejszą normą w pełni spełniają te wymagania.
UWAGA 6 Wytyczne dotyczące informacji
na temat odporności chemicznej PE podano
w ISO/TR 10358 [3], a materiałów gumowych
w ISO/TR 7620[4].

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1519-1:2019-05 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
Data publikacji 20-10-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1519-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1519-1:2002 - wersja polska
ICS 23.040.01, 91.140.80