PN-EN 14276-2:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne

Zakres

1.1 W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące materiału, projektu, produkcji, badania oraz dokumentacji dla stacjonarnych rurociągów przeznaczonych do stosowania w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła oraz pośrednich instalacjach chłodzenia lub ogrzewania. W niniejszym dokumencie instalacje chłodnicze i instalacje pomp ciepła są definiowane jako instalacje chłodnicze w rozumieniu
EN 378-1:2016.
Termin „instalacja chłodnicza” używany w niniejszym dokumencie obejmuje pompy ciepła.
1.2 Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do rurociągów, w tym spawanych lub lutowanych dodatków, aż do i łącznie z kołnierzami, przyłączami skręcanymi, spawanymi lub lutowanymi, lub do krawędzi przeznaczonej do spawania lub lutowania na pierwszym przyłączu obwodowym łączącym rurociągi lub inne elementy.
1.3 Niniejszy dokument dotyczy doboru, stosowania i instalowania osprzętu zabezpieczającego przeznaczonego do ochrony rurociągów podczas różnych etapów obiegu chłodniczego.
1.4 Niniejszy dokument dotyczy następujących rurociągów:
- wymiennika ciepła, który składa się z rurociągów przeznaczonych do chłodzenia lub ogrzewania powietrza i w którym dominują elementy rurociągowe;
- rurociągów włączonych do zespołu (np. instalacja samodzielna, zespół skraplający);
- rurociągów wzniesionych w terenie.
1.5 Niniejszy dokument ma zastosowanie do rurociągów o ciśnieniu wewnętrznym do -1 bar w celu uwzględnienia opróżniania rurociągów przed napełnianiem czynnikiem chłodniczym.
1.6 Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do warunków obciążenia mechanicznego, jak i do warunków cieplnych, jak zdefiniowano w EN 13445-3:2014/A5:2018, związanych z instalacjami chłodniczymi. Ma zastosowanie do rurociągów podlegających maksymalnym dopuszczalnym temperaturom, dla których nominalne naprężenia projektowe dla materiałów są określane zgodnie z EN 14276-1:2020 lub w sposób określony w niniejszym dokumencie. Dodatkowo, rurociągi zaprojektowane zgodnie z niniejszym dokumentem będą mieć maksymalną temperaturę projektową nieprzekraczającą 200 °C oraz maksymalne ciśnienie projektowe nieprzekraczające 160 barów. Poza tymi granicami do projektowania, budowy i kontroli rurociągu można stosować normę wieloczęściową EN 13480. W tych okolicznościach należy wziąć również pod uwagę wyjątkowy charakter instalacji chłodniczej, jak wskazano we Wprowadzeniu EN 14276-1:2020.
1.7 Niniejszy dokument ma zastosowanie do rurociągów, w których główne elementy ciśnieniowe są wykonane z metalowych materiałów ciągliwych, jak zdefiniowano w Rozdziale 4 i w EN 14276-1:2020.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14276-2:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-07-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14276-2:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 14276-2+A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 14276-2+A1:2011 - wersja niemiecka
ICS 27.080, 27.200, 23.020.30