PN-EN 14276-1:2020-07 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące materiału, projektu, produkcji, badania oraz dokumentacji dla stacjonarnych zbiorników ciśnieniowych przeznaczonych do stosowania w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła. W niniejszym dokumencie instalacje te są definiowane jako instalacje chłodnicze w rozumieniu EN 378-1:2016.
Termin „instalacja chłodnicza” używany w niniejszym dokumencie obejmuje pompy ciepła.
Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do zbiorników, w tym spawanych lub lutowanych dodatków, łącznie z końcówkami wylotowymi kołnierzy, przyłączami skręcanymi, spawanymi lub lutowanymi, jak i do krawędzi przeznaczonej do spawania lub lutowania na pierwszym przyłączu obwodowym łączącym rurociągi lub inne elementy.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do zbiorników ciśnieniowych o ciśnieniu wewnętrznym do -1 bar w celu uwzględnienia opróżniania zbiornika przed napełnianiem czynnikiem chłodniczym.
Niniejszy dokument ma zastosowanie zarówno do warunków obciążenia mechanicznego, jak i do warunków cieplnych, jak zdefiniowano w EN 13445-3:2014 , związanych z instalacjami chłodniczymi. Ma zastosowanie do zbiorników ciśnieniowych podlegających maksymalnym dopuszczalnym temperaturom, dla których nominalne naprężenia projektowe dla materiałów są określane zgodnie z EN 13445-2:2014
i EN 13445-3:20141 lub w sposób określony w niniejszym dokumencie. Dodatkowo, zbiorniki zaprojektowane zgodnie z niniejszym dokumentem mogą mieć maksymalną dopuszczalną temperaturę nieprzekraczającą 200 °C oraz maksymalne ciśnienie projektowe nieprzekraczające 160 barów. Poza tymi granicami ważne jest, aby do projektowania, budowy i kontroli zbiornika stosować EN 13445. W tych okolicznościach ważne jest, aby wziąć również pod uwagę wyjątkowy charakter instalacji chłodniczej, jak wskazano we wstępie do niniejszego dokumentu.
Ważne jest, aby zbiorniki ciśnieniowe stosowane w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła kategorii niższej niż II, zgodnie z definicją w Załączniku H, były zgodne z innymi odpowiednimi rozdziałami
EN 378-2:2016, które dotyczą zbiorników.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do zbiorników ciśnieniowych, w których główne elementy ciśnieniowe są wykonane z metalowych materiałów ciągliwych, jak zdefiniowano w Rozdziale 4 i Załączniku I do niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument nie dotyczy zbiorników następujących typów:
- zbiorników o konstrukcji nitowanej;
- zbiorników wielowarstwowych, przeprężonych lub wstępnie sprężonych;
- zbiorników bezpośrednio ogrzewanych płomieniem;
- wymienników ciepła typu „roll bond”.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14276-1:2020-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne
Data publikacji 29-07-2020
Liczba stron 108
Grupa cenowa XA
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 5, Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek
Wprowadza EN 14276-1:2020 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 14276-1+A1:2011 - wersja angielska, PN-EN 14276-1+A1:2011 - wersja niemiecka
ICS 27.080, 27.200, 23.020.30