PN-EN 13999-4:2008 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-4+A1:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników, po naniesieniu na podłoże -- Część 4: Oznaczanie lotnych diizocyjanianów

Zakres

Określono procedurę oznaczania lotnych izocyjanianów w powietrzu wylotowym z komory badawczej po naniesieniu na podłoże kleju o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierającego rozpuszczalników, zdefiniowanego w PN-EN 923. Metoda opiera się na chemisorpcji lotnych izocyjanianów w filtrach impregnowanych 1-(2-metoksyfenylo) piperazyną (dalej w treści normy: 1-2MP) z późniejszą desorpcją i zawierających izocyjanianowe grupy funkcyjne (NCO), w tym monomerów izocyjanianów. Każdy obecny lotny izocyjanian przereaguje i utworzy nielotne pochodne mocznika. Desorpcję wykonuje się z zastosowaniem bezwodnika octowego i roztworu 1-2 MP w toluenie. Otrzymany roztwór zatęża się i analizuje z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją ultrafioletem (UV)

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13999-4:2008 - wersja polska
Tytuł Kleje -- Szybka metoda pomiaru właściwości emisyjnych klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników, po naniesieniu na podłoże -- Część 4: Oznaczanie lotnych diizocyjanianów
Data publikacji 09-09-2008
Data wycofania 01-06-2009
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 13999-4:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13999-4:2007 - wersja angielska
ICS 83.180
Zastąpiona przez PN-EN 13999-4+A1:2009 - wersja angielska