PN-EN 1009-1:2020-10 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania dotyczące maszyn i zakładów przetwórczych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy maszyn do mechanicznej obróbki minerałów (cementu, wapna i gipsu, piasku i żwiru, minerałów przemysłowych, rudy metali oraz twardych i miękkich kruszyw skalnych, węgla) oraz – produktów (żużel i popioły, odpady z produkcji i rozbiórki) w budownictwie i przemyśle.
Dotyczy następujących pojedynczych maszyn do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych:
- maszyny podające zgodnie z EN 1009-2;
- maszyny do kruszenia zgodnie z EN 1009-3;
- maszyny do mielenia zgodnie z EN 1009-3;
- maszyny przesiewające zgodnie z EN 1009-4;
- maszyny do oczyszczania, odzysku wody, sortowania (innych niż przesiewacze) i oczyszczania szlamu zgodnie z EN 1009-5;
- maszyny mobilne zgodnie z prEN 1009-6.
Niniejszy dokument określa wspólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn do obróbki mechanicznej używanych do wydobywania, odzyskiwania i przetwarzania minerałów oraz produktów ubocznych (cementu, wapna i gipsu, piasku i żwiru, minerałów przemysłowych, rud metali, odpadów z produkcji i rozbiórki, utylizacji żużli, kruszyw twardych i miękkich, węgla) w budownictwie i górnictwie odkrywkowym i jest przeznaczony do stosowania wraz z jedną z części EN 1009-2 do EN 1009-6. Te części właściwe dla maszyny (EN 1009-2 do prEN 1009-6) nie powtarzają wymagań z niniejszego dokumentu, ale uzupełniają lub zastępują wymagania dla danego typu maszyny.
UWAGA 1 Wymagania określone w niniejszej części EN 1009 są wspólne dla dwóch lub więcej rodzajów maszyn do mechanicznej obróbki minerałów oraz podobnych litych materiałów.
Poszczególne wymagania w EN 1009-2 do prEN 1009-6 są nadrzędne w stosunku do odpowiednich wymagań zawartych w niniejszym dokumencie.
Niniejszy dokument obejmuje również zespoły dwóch lub więcej wymienionych maszyn, które funkcjonują jako zintegrowana całość. Maszyny opisane w zakresie niniejszego dokumentu mogą być stacjonarne, częściowo mobilne lub mobilne.
UWAGA 2 prEN 1009-6 „Szczegółowe wymagania dotyczące urządzeń mobilnych i częściowo mobilnych” jest w przygotowaniu, aby uwzględnić szczególne wymagania (np. mobilność, hamowanie, dostęp, częsty transport), w tym wyjątki oraz dodatkowe wymagania dla mobilnego i częściowo mobilnego sprzętu. Oznacza to, że maszyny mobilne nie są ujęte dopóki CEN nie opublikuje EN 1009-6.
Niniejszy dokument obejmuje transport, montaż, uruchomienie, użytkowanie i konserwację pojedynczych maszyn lub kombinacji pojedynczych maszyn.
Niniejszy dokument dotyczy znaczących zagrożeń, wspólnych dla wszystkich typów maszyn wymienionych w zakresie, gdy stosowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w warunkach nieprawidłowego użytkowania, które możliwe są do przewidzenia przez producenta, (patrz Załącznik F), oraz zagrożeń związanych z kombinacją tych maszyn, i określa odpowiednie środki do wyeliminowania lub zredukowania ryzyka wynikającego z istotnych zagrożeń.
Projektowanie związane z przepisami ruchu drogowego nie jest objęte niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
- projektów dotyczących przepisów ruchu drogowego;
- zagrożeń wynikających z użytkowania maszyn w potencjalnie wybuchowej atmosferze, jak również z przetwarzania wybuchowych materiałów oraz ryzyka związanego z kompatybilnością elektromagnetyczną;
- specyficznych zagrożeń związanych z maszynami mobilnymi.

UWAGA 3 EN ISO 13766-1 oraz EN ISO 13766-2 określają metody badań i kryteria akceptacji do oceny kompatybilności elektromagnetycznej wszelkiego rodzaju mobilnych maszyn budowlanych.

Niniejszy dokument nie dotyczy maszyn, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszego dokumentu przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1009-1:2020-10 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania dotyczące maszyn i zakładów przetwórczych
Data publikacji 27-10-2020
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 1009-1:2020 [IDT]
ICS 91.220, 73.120