PN-C-04537-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z chlorkiem cynawym jako reduktorem

Zakres

Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości ortofosforanów w granicach stężeń 0,05 do 10,0 mg/l. Metody nie stosuje się kiedy zawartość następujących związków, w miligramach, w próbce badanej, jest większa niż: żelaza - 0,2; krzemionki - 10; chromu - 0,1; arsenu - 0,05. Metoda polega na reakcji ortofosforanów z molibdenianem amonowym w środowisku kwaśnym i utworzeniu kwasu fosforomolibdenowego który jest następnie redukowany do błękitu fosforomolibdenowego. Intensywność powstałego błękitu jest proporcjonalna do zawartości ortofosforanów i jest mierzona metodą spektrofotometryczną lub fotokolorymetryczną lub jest oceniana wizualnie. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, przygotowanie próbek do badań, przygotowanie zestawu wzorców, wykonanie badania, obliczanie wyniku, końcowy wynik oznaczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04537-02:1989 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z chlorkiem cynawym jako reduktorem
Data publikacji 23-03-1989
Data wycofania 08-05-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-C-04537-02:1973 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska