PN-C-04537-02:1973 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04537-02:1989 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości zwiazków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą kolorymetryczna przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego

Zakres

Metoda ta jest stosowana do oznaczania zawartości rozpuszczalnych ortofosforanów w wodzie lub ściekach przy
użyciu 100 cm3 próbki w zakresie:
0,05÷0,7 mg P04/dm3 — w przypadku pomiaru wizualnego,
0,05÷2,0 mg P04/dm3 — w przypadku pomiaru fotometrycznego.
Zakresy te można rozszerzyć przez użycie do oznaczania mniejszej objętości badanej próbki takiej, aby stężenie rozpuszczalnych ortofosforanów w przeliczeniu na P04 odpowiadało zakresom skali wzorców podanych w p. 7.
Metody tej nie należy stosować gdy stężenie ortofosforanów przy rozcieńczeniu próbki wg p. 6, mające na celu zmniejszenie zawartości substancji przeszkadzających w oznaczaniu takich, jak: żelazo trójwartościowe, arsen, krzemionka i związki organiczne, spadnie poniżej zakresu skali wzorców przygotowanej wg p. 7. Należy wówczas stosować metodę ekstrakcyjno-kolorymetryczną wg ark. 03 niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04537-02:1973 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości zwiazków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą kolorymetryczna przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego
Data publikacji 03-04-1973
Data wycofania 05-05-1989
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Zastępuje PN-Z-04514:1958 - wersja polska, PN-C-04537:1968 - wersja polska
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-C-04537-02:1989 - wersja polska