PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono zasady mające zastosowanie do auditu i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) spełniającego wymagania podane w ISO 22000 (lub innych zbiorach określonych wymagań dotyczących FSMS). Ponadto niniejszy dokument zapewnia klientom niezbędne informacje oraz zaufanie co do sposobu udzielania certyfikacji ich dostawcom.
Certyfikacja FSMS jest działalnością polegającą na ocenie zgodności przez stronę trzecią (jak opisano w ISO/IEC 17000:2004, 5.5), a jednostki prowadzące taką działalność są jednostkami strony trzeciej oceniającymi zgodność.
UWAGA 1 W niniejszej Specyfikacji Technicznej, terminy “wyrób” i “usługa” są stosowane rozłącznie (w odróżnieniu od definicji “wyrobu” podanej w ISO/IEC 17000).
UWAGA 2 Niniejsza Specyfikacja Techniczna może być wykorzystana jako dokument zawierający kryteria akredytacji lub oceny równorzędnej jednostek certyfikujących ubiegających się o uznanie ich za kompetentne do poświadczania, że FSMS spełnia wymagania ISO 22000. Jest również przeznaczona do stosowania przez organy stanowiące przepisy
i konsorcja przemysłowe zaangażowane w bezpośrednie uznawanie jednostek certyfikujących jako zbiór kryteriów poświadczania, że FSMS spełnia ISO 22000. Niektóre z jej wymagań mogą być także użyteczne dla innych stron zaangażowanych w ocenę zgodności takich jednostek certyfikujących oraz w ocenę zgodności jednostek podejmujących się poświadczania zgodności FSMS z kryteriami dodatkowymi lub różnymi od kryteriów zawartych w ISO 22000.
Certyfikacja FSMS nie poświadcza bezpieczeństwa ani zgodności wyrobów organizacji należącej do łańcucha żywnościowego. ISO 22000 wymaga jednak, aby organizacja spełniała poprzez swój system zarządzania wszystkie mające zastosowanie wymagania przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności.
UWAGA 3 Certyfikacja FSMS zgodnie z ISO 22000 jest certyfikacją systemu zarządzania, a nie certyfikacją wyrobu.
Założenia ogólne i wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej mogą być stosowane przez użytkowników innego FSMS pod warunkiem dostosowania tych wymagań do własnych potrzeb.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polska
Tytuł Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności
Data publikacji 24-06-2015
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 310, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Wprowadza ISO/TS 22003:2013 [IDT]
ICS 67.020, 03.100.70