PN-EN 589:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań paliwa do pojazdów samochodowych – skroplonego gazu węglowodorowego LPG będącego przedmiotem obrotu i dostaw, gdzie LPG jest zdefiniowane jako gaz skroplony pod niskim ciśnieniem, składający się z jednego lub więcej lekkich węglowodorów, który jest wyłącznie sklasyfikowany jako UN 1011, 1075, 1965, 1969 lub 1978, i który składa się głównie z propanu, propenu, butanu, izomerów butanu, butenów, ze śladowymi ilościami innych gazów węglowodorowych.
Niniejsza norma ma zastosowanie do paliwa LPG do pojazdów samochodowych, stosowanego w pojazdach silnikowych, dostosowanych do zasilania paliwem LPG.
UWAGA W niniejszej Normie Europejskiej symbole "% (m/m)" i „% (V/V)” są stosowane do wyrażania odpowiednio ułamka masowego, µ, i ułamka objętościowego, φ.
OSTRZEŻENIE – Należy zwrócić uwagę na ryzyko pożaru i wybuchu podczas stosowania LPG oraz zagrożenie dla zdrowia, które powstaje na skutek wdychania nadmiernych ilości LPG.
LPG jest wysoce lotną cieczą węglowodorową, która jest zwykle przechowywana pod ciśnieniem. W przypadku spadku ciśnienia zostaną wytworzone duże ilości gazu, tworzące mieszaniny wybuchowe z powietrzem w zakresie od około 2 % (V/V) do 10 % (V/V). W niniejszej Normie Europejskiej podano sposób pobierania próbek, postępowania oraz badania LPG. Otwarty płomień, niezabezpieczone urządzenia elektryczne, elektryczność statyczna itp. są źródłem zapłonu LPG.
LPG w stanie ciekłym może powodować odmrożenia skóry. Zastosowanie mają krajowe przepisy BHP.
LPG jest cięższy od powietrza i gromadzi się w zagłębieniach. Podczas wdychania LPG w wysokich stężeń istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.
UWAGA Stosowanie jednej z metod badań podanych w niniejszej Normie Europejskiej pociąga za sobą wdychanie przez wykonawcę mieszaniny powierza i par LPG. Szczególną uwagę zwraca się na komunikat ostrzegawczy zawarty w A.1, gdzie ta metoda jest powołana.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 589:2019-04/Ap1:2019-07E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 589:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- LPG -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 589:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 589+A1:2012 - wersja angielska, PN-EN 589+A1:2012 - wersja polska
ICS 75.160.20