Dostęp do poniższych publikacji jest sponsorowany przez Komisję Europejską i nie podlega opłacie

 


Lista publikacji

1. PN-EN 16931-1:2017-10 - wersja angielska - Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16931-1+A1:2020-01 - wersja angielska

Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ustanawia semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej. Model semantyczny zawiera tylko elementy informacyjne niezbędne do zapewnienia zgodności prawnej (oraz podatkowej) oraz umożliwiające interoperacyjność w handlu ponad-granicznym, między-sektorowym oraz krajowym. Model semantyczny może być wykorzystywany przez organizacje publiczne oraz prywatne w fakturowaniu dostaw publicznych. Może być także używany w fakturowaniu pomiędzy przedsiębiorstwami sektora prywatnego. Nie została zaprojektowana do fakturowania klientów.
Niniejsza Norma Europejska spełnia co najmniej następujące kryteria:
- jest neutralna technologicznie
- jest zgodna z odpowiednimi międzynarodowymi standardami fakturowania elektronicznego
- stosowanie tej normy powinno spełnić wymogi ochrony danych osobowych dyrektywy 95/46 / WE, przy należytym uwzględnieniu zasad zachowania prywatności i ochrony danych, minimalizacji danych, ograniczenia celu, konieczności i proporcjonalności
- jest zgodna z odpowiednimi przepisami dyrektywy 2006/112/WE
- pozwala na utworzenie praktycznych, przyjaznych dla użytkownika, elastycznych i efektywnych kosztowo systemów fakturowania elektronicznego
- bierze pod uwagę szczególne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, jak również mniejszych instytucji i podmiotów zamawiających
- nadaje się do zastosowania w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami
 
2. PN-EN 16931-1+A1:2020-01E
Fakturowanie elektroniczne -- Część 1: Semantyczny model danych podstawowych elementów faktury elektronicznej

Zakres
 
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono semantyczny model danych dotyczących podstawowych elementów faktury elektronicznej. Ten model semantyczny zawiera tylko istotne elementy informacyjne, których wymaga faktura elektroniczna dla zapewnienia jej zgodności z prawem (w tym podatkowym) i umożliwienia interoperacyjności w handlu transgranicznym, międzysektorowym i krajowym. Modelu semantycznego mogą używać organizacje w sektorze prywatnym i publicznym do fakturowania zamówień publicznych. Można go też używać do fakturowania transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. Nie został on zaprojektowany do fakturowania konsumentów.
    Niniejsza Norma Europejska spełnia co najmniej następujące kryteria:
    ‒ jest technologicznie neutralna;
    ‒ jest zgodna z odpowiednimi międzynarodowymi normami fakturowania elektronicznego;
    ‒ zaleca się, aby stosowanie niniejszej normy było zgodne z wymaganiami dyrektywy 95/46/WE dotyczącymi ochrony danych osobowych, z należytym uwzględnieniem zasad prywatności i ochrony danych na poziomie projektowania, minimalizacji danych, ograniczenia celu wykorzystania, konieczności i proporcjonalności;
    ‒ jest spójna z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2006/112/WE [2];
    ‒ umożliwia ustanowienie praktycznych, przyjaznych dla użytkownika, elastycznych i efektywnych kosztowo systemów fakturowania elektronicznego;
    ‒ uwzględnia specjalne potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, jak również instytucji i podmiotów zamawiających szczebla poniżej centralnego;
    ‒ nadaje się do stosowania w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwam
 

3. PKN-CEN/TS 16931-2:2019-01 - wersja angielska

Fakturowanie elektroniczne - Część 2: Lista składni zgodnych z EN 16931-1

Zakres

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera w Sekcji 7 listę składni, które są zgodne z modelem faktury podstawowej określonym w normie EN 16931-1:2017 oraz umożliwiają jego odzwierciedlenie syntaktyczne, zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi we wniosku normalizacyjnym [1].
Wybór składni wywodzi się również z wniosku normalizacyjnego [1]. Stwierdza on, że w celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez władze publiczne, lista nie powinna przekraczać pięciu składni. Uwzględniono cztery składnie i oceniono je zgodnie z kryteriami zawartymi we wniosku normalizacyjnym [1].Sposób zamówienia publikacji sponsorowanych.

Zamówienie można składać poprzez zakładkę "Druki zewnętrzne"  wybierając opcję "Kontynuuj jako gość"  W zamówieniu proszę podać  adres mejlowy na który należy przesłać zamawianą publikację.

Zamówienie muszą zawierać  tekst: "Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną PKN" *
*Klauzula informacyjna PKN

Dostęp do niniejszej publikacji technicznej CEN i PKN jest sponsorowany przez Komisję Europejską i nie podlega dodatkowej opłacie.

Publikacja jest przedmiotem praw autorskich należących do CEN i PKN i za ich zgodą zezwala się na wykonywanie przez użytkowników zależnych praw autorskich do publikacji oraz ich rozpowszechniania w postaci oprogramowania i innych aplikacji elektronicznych, na zasadach licencji niewyłącznej, udzielonej na czas nieokreślony, na terytorium Polski, z zastrzeżeniami wskazanymi w przedmowie krajowej do publikacji.

 

Użytkownicy mogą na podstawie publikacji sponsorowanych tworzyć własne utwory zależne.

Takie utwory zależne powinny zawierać dobrze widoczną klauzulę informującą, że:


CEN i PKN nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie i wdrożenie przez użytkownika aplikacji stanowiących utwory zależne niniejszej publikacji i nie udzielają wprost ani w sposób dorozumiany żadnych gwarancji dotyczących wykorzystania takiego utworu zależnego. W razie wątpliwości, użytkownicy winni odnosić się do treści publikacji udostępnionej przez PKN.