PN-EN 16952:2018-08 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Maszyny rolnicze -- Platformy sadownicze do prac na terenach nierównych (WPO) -- Bezpieczeństwo

Zakres

1.1 W niniejszej Normie Europejskiej, gdy jest stosowana razem z EN ISO 4254-1 i EN 15811, określono wymagania i środki bezpieczeństwa dla samobieżnych platform sadowniczych do prac na terenach nierównych (WPO), pracujących na maksymalnej wysokości 3 m, jak zdefiniowano w 3.1, gdzie rzut pionowy środka powierzchni platformy we wszystkich konfiguracjach platformy przy maksymalnym pochyleniu podwozia określonym przez producenta znajduje się zawsze wewnątrz linii przechylania. Platformy te są stosowane w rolnictwie, zaprojektowane do pracy na nieutwardzonym terenie naturalnym i/lub terenie niewyrównanym i przeznaczone do przemieszczania co najmniej dwóch osób do stanowisk pracy w sadzie, gdzie prowadzą oni z platformy sadowniczej zbieranie owoców, przerzedzanie, przycinanie lub inne prace związane z sadem.
UWAGA Przykłady platform sadowniczych do prac na terenach nierównych (WPO), patrz Rysunki E.1 do E.3.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń powstających podczas użytkowania tych maszyn zgodnie z przeznaczeniem, w trakcie normalnej pracy i obsługi, z wyjątkiem zagrożeń odnoszących się do taśm przenośnikowych i podnośników do kosza. Dodatkowo określono rodzaj informacji na temat zasad bezpiecznej pracy (w tym ryzyka resztkowego), jakie powinien dostarczyć producent.
Gdy wymagania niniejszego dokumentu różnią się od wymagań podanych w EN ISO 4254-1, to wymagania niniejszego dokumentu mają pierwszeństwo przed wymaganiami EN ISO 4254-1 dla maszyn, które zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
Niniejsza Norma Europejska, wraz z EN ISO 4254-1 i EN 15811, dotyczy wszystkich zagrożeń znaczących, sytuacji zagrożenia i zdarzeń niebezpiecznych (wymienionych w Tablicy 1) odnoszących się do WPO, gdy są one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użytkowania możliwego do przewidzenia przez producenta.
Nie obejmuje ona zagrożeń wynikających z:
a) użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych;
b) wchodzenia i schodzenia z platformy sadowniczej podczas zmiany poziomów;
c) aspektów środowiskowych;
d) bezpieczeństwa ruchu po drogach.
1.2 Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
a) mobilnych podnoszących platform sadowniczych (MEWP) (patrz EN 280);
UWAGA 1 Na Rysunku E.4 przedstawiono przykład tego typu maszyny.
b) MEWP typu wysięgnikowego (patrz EN 280);
UWAGA 2 Na Rysunkach E.5 i E.6 przedstawiono przykłady tego typu maszyn.
c) podestów ruchomych załadowczych (patrz EN 1756-1 i EN 1756-2);
d) podestów ruchomych masztowych samowznoszących (patrz EN 1495);
e) podnośników stołowych (patrz EN 1570-1);
f) urządzeń do obsługi naziemnej statków powietrznych (patrz np. EN 1915-1 i EN 1915-2);
g) podnoszonych stanowisk operatora na wózkach przemysłowych jezdniowych (patrz EN ISO 3691-3);
h) nieprowadzonych koszy roboczych zawieszanych na urządzeniach podnoszących (patrz np. EN 1808);
i) maszyn posiadających środek powierzchni platformy poza liniami przechylania.
UWAGA 3 Na Rysunku E.7 przedstawiono przykład tego typu maszyny.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16952:2018-08 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Platformy sadownicze do prac na terenach nierównych (WPO) -- Bezpieczeństwo
Data publikacji 23-04-2019
Liczba stron 80
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 16952:2018 [IDT]
ICS 65.060.99, 53.020.99