PN-ISO 27916:2023-03 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wychwytywanie, transport i geologiczne składowanie dwutlenku węgla -- Składowanie dwutlenku węgla z wykorzystaniem wspomagania wydobycia ropy (CO2-EOR)

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy dwutlenku węgla (CO2) zatłaczanego w operacjach wspomagania wydobycia ropy i innych węglowodorów (CO2-EOR), w których wymagana jest kwantyfikacja bezpiecznie i długotrwale składowanego CO2 w powiązaniu z projektem CO2-EOR. Ze względu na to, że niektóre projekty CO2-EOR wykorzystują nieantropogeniczny CO2 w połączeniu z antropogenicznym CO2, dokument pokazuje również, w jaki sposób można wykorzystać współczynniki alokacji do opcjonalnych obliczeń antropogenicznej części składowania powiązanego CO2 (patrz Załącznik B).
Niniejszy dokument nie dotyczy kwantyfikacji CO2 zatłaczanego do złóż, w których nie prowadzi się, ani nie przewiduje się prowadzenia wydobycia węglowodorów. Składowanie CO2 w formacjach geologicznych, które nie zawierają węglowodorów, ujęto w ISO 27914, nawet jeżeli formacje te leżą powyżej lub poniżej eksploatowanych złóż. Jeżeli CO2 składuje się w złożu, z którego wcześniej wydobywano węglowodory, lecz nie będą one już wydobywane w ilościach opłacalnych lub komercyjnych, lub jeżeli celem zatłaczania CO2 nie jest wspomaganie wydobycia węglowodorów, to takie składowanie również podlega wymaganiom ISO 27914.
Granica koncepcyjna niniejszego dokumentu dotyczącego składowania CO2 w powiązaniu z CO2-EOR obejmuje:
a) bezpieczne i długotrwałe uwięzienie CO2 w obrębie kompleksu EOR;
b) wyciek CO2 z kompleksu EOR drogami wycieku; oraz
c) straty obiektowe CO2 w projekcie CO2-EOR z powodu odwiertów, urządzeń lub innych obiektów.
Niniejszy dokument nie obejmuje:
a) emisji związanych z cyklem życia, w tym między innymi emisji CO2 wynikających z wychwytywania
lub transportu CO2, emisji na obiekcie związanych ze spalaniem lub wytwarzaniem energii elektrycznej oraz emisji CO2 wynikających ze spalania wydobytych węglowodorów;
b) składowania CO2 na powierzchni;
c) buforowego i sezonowego magazynowania CO2 pod ziemią (przypominającego magazynowanie gazu ziemnego);
d) wszelkich technik lub produktów, które nie zakładają zatłaczania CO2 pod ziemię; oraz
e) emisji gazów cieplarnianych innych niż CO2.
UWAGA Niektóre organy odpowiedzialne mogą wymagać kwantyfikacji innych gazów cieplarnianych w strumieniu CO2.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 27916:2023-03 - wersja polska
Tytuł Wychwytywanie, transport i geologiczne składowanie dwutlenku węgla -- Składowanie dwutlenku węgla z wykorzystaniem wspomagania wydobycia ropy (CO2-EOR)
Data publikacji 30-03-2023
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza ISO 27916:2019 [IDT]
ICS 13.020.40