PN-ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 6-1: Integracja z internetem -- Przesyłanie pakietów IPv6 zgodnie z protokołami GeoNetworking

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje przesyłanie pakietów IPv6 zgodnie z protokołem ETSI GeoNetworking [7] poprzez podwarstwę adaptacji protokołu nazywaną GN6ASL (GeoNetworking to IPv6 Adaptation Sub-Layer). Zakres niniejszego dokumentu jest ograniczony do GN6ASL.
Techniki wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie spełniają wymagania dotyczące integracji GeoNetworking i IPv6, opisane w [3]. W szczególności te techniki pozwalają na przesyłanie pakietów IPv6 zgodnie z protokołem ETSI GeoNetworking [7], pozwalając na wieloprzęsłowe dostarczanie pakietów IPv6, np. w sieci pojazdowej.
W rezultacie możliwości połączeniowe zapewniane przez punkty dostępu do sieci infrastrukturalnych IPv6 są rozszerzone środkami mobilnych węzłów przekaźnikowych. Dodatkowo techniki opisane w niniejszym dokumencie pozwalają na przestrzenne dostarczanie pakietów IPv6 do wielu adresatów.
Zakres GN6ASL jest ograniczony do wypełnienia wymagań integracji GeoNetworking i IPv6 opisanych w [3], rozdział 5.9 przez umożliwienie stacji ITS a w tym ruterowi GeoAdhoc [7] pracującemu z protokołem GeoNetworking i z warstwą protokołu zgodną z IPv6:
• wymiany pakietów IPv6 z innymi stacjami;
• przyjęcie globalnych indywidualnych adresów IPv6 i komunikowanie się z ustalonym hostem IPv6 w internecie kiedy stacja ITS z ruterem GeoAdhoc oraz zawierająca ruter dostępowy [5] lub dołączona do niego ma możliwość połączenia z internetem bezpośrednio lub przez inne stacje przekaźnikowe ITS;
• wykonywanie operacji wymaganych przez [14] dla mobilnego rutera kiedy:
a) mobilny ruter ITS realizujący podstawowe funkcje mobilności sieci (NEMO BS) [14] jest obecny w stacji ITS i działa na górze GN6ASL; oraz
b) stacja ITS z ruterem GeoAdhoc oraz zawierająca ruter dostępowy [5] lub dołączona do niego ma możliwość połączenia z internetem bezpośrednio lub przez inne stacje przekaźnikowe ITS.
UWAGA: Niniejszy dokument przyjmuje definicje terminów “zgodny z IPv6” oraz “wieloprzęsłowe dostarczanie” wprowadzone w rozdziale 3.1.
Rozszerzanie podstawowych standardów IPv6 [8], [9], [10], [11] oraz [13] do realizacji nowych funkcji wykracza poza zakres niniejszego dokumentu. Rozszerzenia NEMO BS [14] są poza zakresem niniejszego dokumentu. Mechanizmy rozsyłania informacji marszrutyzacji IPv6 do hostów i ruterów niedołączonych bezpośrednio do sieci gdzie jest używany GeoNetworking są poza zakresem niniejszego dokumentu (np. używanie prefiksów IPv6 wewnątrz pojazdu). Jednak ten dokument ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla rozsyłania takich informacji marszrutyzacji, tj. obsługi multicastu IPv6 dla sieci używających protokołu GeoNetworking.
W odniesieniu do obsługi multicastu i anycastu IPv6 niniejszy dokument jest ograniczony do wymaganego wsparcia pozwalającego na dystrybucję ruchu multicastowego i anycastowego IPv6 w łączu dzielonym. Poprawki do konkretnych mechanizmów IPv6 do przesyłania multicastowego są poza zakresem niniejszego dokumentu. Jednak ten dokument nie ma na celu przeciwdziałania istnieniu mechanizmów IPv6 do przesyłania multicastowego używanych w związku z GN6ASL.
W celu ułatwienia wdrażania systemów ITS niniejszy dokument ma na celu utrzymanie wstecznej zgodności z wcześniej istniejącymi implementacjami protokołów zgodnymi z IPv6 oraz z implementacjami NEMO BS zgodnymi z [14]. Przykład użycia NEMO BS z GN6ASL jest przedstawiony w informacyjnym załaczniku F.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 6-1: Integracja z internetem -- Przesyłanie pakietów IPv6 zgodnie z protokołami GeoNetworking
Data publikacji 04-12-2015
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014 [IDT]
ICS 35.240.60