PN-ETSI EN 302 608 V2.1.1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument określa parametry techniczne i metody pomiarów nadajników i odbiorników radiowych wykorzystywanych w systemie transmisyjnym Eurobalise. System ten jest stosowany w środowisku kolejowym dla komunikacji pomiędzy torami i pociągami.
Odnosi się to do następujących urządzeń:
a) urządzeń pokładowych (OBE) tele-zasilających system Eurobalise,
b) elementu Eurobalise, który jest zawsze instalowany pomiędzy szynami.
OBE zawiera nadajnik (zwykle niemodulowany) i odbiornik wyposażony w zintegrowaną lub dedykowaną antenę..
Nadajnik Eurobalise z modulacją FSK iest tele-zasilany przez OBE i ma zintegrowaną antenę.
System transmisyjny Eurobalise pracuje w poniżej wymienionych pasmach częstotliwościowych zgodnie z decyzją 2013/752/EU [i.5] i zaleceniem ERC 70-03 [i.2], załącznik 4.
Wymienione rodzaje urządzeń radiowych są zdolne do pracy na częstotliwościach podanych w tablicy 1.
Tablica 1: Częstotliwości komunikacji radiowej

Pasmo odbiorcze OBE 2.5 MHz do 6,0 MHz
(częstotliwość środkowa 4,234 MHz)
Pasmo nadawcze OBE 27,095 MHz± 500 kHz

Pasmo nadawcze Eurobalise 4,234 MHz ± 1 MHz

UWAGA: Decyzja EC dotycząca urządzeń SRD [i.5] i zalecenie 70-3 [i.2] zapewniają warunki użytkowania transmisji Eurobalise w zakresie częstotliwości 984 – 7 484 kHz (4,234 MHz częstotliwość środkowa). Pasmo 27 MHz jest wykorzystywane przez OBE jedynie w celu telezasilania elementu Eurobalise i nie jest objęte zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszy dokument pokrywa zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE [i.1] pod warunkami podanymi w załączniku A
.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 608 V2.1.1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 28-05-2018
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 608 V2.1.1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 302 608 V1.1.1:2009 - wersja angielska
ICS 33.060.20