PN-ETSI EN 302 574-1 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Uzupełniający segment naziemny (CGC) do systemów szerokopasmowych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy uzupełniającego segmentu naziemnego (CGC), pracującego jako część sieci satelitarnej. Niniejszy dokument obejmuje dwa typy CGC: • Zwykłe CGC: - Ujęte w rozdziałach 4 i 5, powiązanych z ETSI EN 301 908-18, dla W-CDMA - Ujęte w rozdziałach 8 i 9, powiązanych z ETSI EN 301 908-14, dla E-UTRA • Lotnicze CGC Tego rodzaju uzupełniające segmenty naziemne (CGC) nadają sygnały wyłącznie do urządzeń użytkowników lub nadają i odbierają sygnały do/od urządzeń użytkowników w zakresach częstotliwości zdefiniowanych w Tablicy 1, przeznaczonych dla ruchomej służby satelitarnej (MSS) na zasadzie pierwszej ważności. UWAGA 1: CGC może zawierać różne typy interfejsów, do sieci naziemnych i/lub satelitarnych, ale ich specyfikacje wykraczają poza zakres niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument dotyczy uzupełniającego segmentu naziemnego (CGC) urządzeń radiowych instalowanych w systemach ruchomych służb satelitarnych, których charakterystykę zamieszczono niżej: • Te CGC mogą mieć zdolność zarówno do nadawania, jak i odbioru oraz są częścią hybrydowej sieci satelitarno/naziemnej. • Te CGC pracują w przyznanym kanale o szerokości pasma sygnału (CBw), wynoszącej 1 MHz lub więcej. • Zwykłe CGC mogą z obiektów naziemnych zapewniać pokrycie lokalne, średnie lub rozległe. • Lotnicze CGS mogą nadawać/odbierać w kierunku/od stacji końcowej zainstalowanej w samolocie (lotniczej stacji końcowej). • Te CGS mogą stanowić element wielomodowej stacji bazowej. Mogą składać się z kilku modułów powiązanych połączeniami lub stanowić niezależną pojedynczą jednostkę. Jeżeli CGC jest elementem wielomodowej stacji bazowej, to - jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie - podane wymagania stosuje się tylko do elementu CGC stacji pracującej w zakresach częstotliwości przeznaczonych dla ruchomej służby satelitarnej (MSS), podanych w Tablicy 1. Niniejszy dokument dotyczy urządzeń końcowych niżej podanego typu: 1) Uzupełniający segment naziemny satelitarnych systemów szerokopasmowych. Takie urządzenia radiowe są w stanie pracować w całych zakresach częstotliwości podanych w Tablicy 1 lub w każdym ich fragmencie. Niniejszy dokument dotyczy tylko interfejsu radiowego pomiędzy zwykłym CGC a urządzeniem użytkownika lub pomiędzy lotniczym CGC a lotniczą stacją końcową. Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (dyrektywy RE), w którym stwierdzono, że "Urządzenia radiowe należy konstruować tak, aby efektywnie wykorzystywały i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, w celu uniknięcia szkodliwych interferencji”. Uwaga 2: Oprócz wartości granicznych niepożądanych emisji, zdefiniowanych w rozdziałach 4.2.2 i 5.2.2 niniejszego dokumentu, mogą być wymagane dodatkowe ograniczenia operacyjne, w celu zapobieżenia szkodliwym interferencjom u służb pracujących w sąsiednich pasmach względem pasma pracy, zdefiniowanego w Tablicy 1. Oprócz niniejszego dokumentu także inne EN, w których określono wymagania techniczne odnoszące się do zasadniczych wymagań innych części artykułu 3. dyrektywy 2014/53/EU, mają zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu. UWAGA 3: Listę takich EN zamieszczono na stronie internetowej http://www.newapproach.org.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 574-1 V2.1.2:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE -- Część 1: Uzupełniający segment naziemny (CGC) do systemów szerokopasmowych
Data publikacji 31-03-2017
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 574-1 V2.1.2:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
Zastępuje PN-ETSI EN 302 574-1 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
ICS 33.060.30