PN-ETSI EN 302 186 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych samolotowych stacji satelitarnych (AES) pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje pewne minimum wymagań technicznych dotyczących urządzeń samolotowych stacji naziemnych (AES) o możliwościach zarówno nadawania jak i odbierania, do realizacji lotniczej ruchomej służby satelitarnej, w pasmach częstotliwości podanych w tablicy 1.
Tablica 1: Pasma częstotliwości dla urządzeń AES wyspecyfikowanych w niniejszym dokumencie
Tryb pracy Pasmo częstotliwości
Nadawanie AES Od 14,00 GHz do 14,50 GHz
Odbieranie AES Od 10,70 GHz do 11,70 GHz
Odbieranie AES Od 12,50 GHz do 12,75 GHz
UWAGA: AES pracują w jednym lub więcej zakresów częstotliwości stacjonarnej i ruchomej służby satelitarnej.

AES ma następujące charakterystyki:
• AES są urządzeniami do instalacji w samolocie.
• AES może składać sie z pewnej liczby modułów, od podsystemu antenowego po interfejsy użytkownika.
• AES wykorzystuje polaryzację liniową.
• System AES wykorzystuje modulacje cyfrową.
• AES pracuje przez satelitę GSO odległego o co najmniej 3° od dowolnego innego satelity geostacjonarnego pracującego na tych samych częstotliwościach i pokrywającego ten sam obszar.
• Antena AES jest kierunkowa ze środkami do śledzenia satelitów, co może być osiągnięte przez użycie albo aktywnej matrycy fazowej albo konfiguracji typu reflektorowego.
• AES pracują jako część sieci satelitarnej wykorzystywanej do dystrybucji i/lub wymiany informacji pomiędzy użytkownikami.
• AES są sterowane i monitorowane przez funkcję sterowania siecią (NCF). NCF nie wchodzi w zakres niniejszego dokumentu.
• Na ziemi AES nie nadaje z kątem elewacji poniżej 7˚ względem lokalnego horyzontu, za wyjątkiem gdy nadawanie poniżej 7˚ jest dozwolone przez lokalną administrację (minimalny kat elewacji jest także ograniczony zgodnie z rozdziałem 4.2).
Wymagania techniczne w niniejszym dokumencie są w dwóch głównych kategoriach:
• wartości graniczne emisji: w celu ochrony innych służb i systemów radiowych przed szkodliwymi zakłóceniami generowanymi przez AES w trakcie normalnej pracy;
• funkcje sterowania i monitorowania AES (CMF): w celu ochrony innych służb i systemów radiowych przed niepożądanymi transmisjami od AES. CMF w każdej AES może odpowiadać na rozkazy od funkcji sterowania siecią (NCF) współpracującej sieci satelitarnej.
Niniejszy dokument stosuje się do AES z ich wyposażeniem dodatkowym i ich różnych portów, gdy pracują w granicach profilu środowiska eksploatacyjnego zadeklarowanego przez producenta.
Wymagania techniczne dotyczące AES w zakresie wartości granicznych gęstości strumienia mocy (PFD) w celu ochrony służby stacjonarnej (FS) i służby radioastronomicznej (RAS) opierają sie na załącznikach B i C do Zalecenia ITU-R M.1643 i Raportu ECC 26. Także w odniesieniu do ochrony stacjonarnej służby satelitarnej (FSS) wymagania techniczne dotyczące AES uwzględniają załącznik A do Zalecenia ITU-R M.1643.
Intencją niniejszego dokumentu jest uwzględnienie warunków artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE (Dyrektywa RE), który stwierdza, że "….urządzenia radiowe powinny być skonstruowane tak, aby skutecznie wykorzystywały widmo radiowe i wspierały efektywne wykorzystanie widma radiowego, by możliwe było uniknięcie szkodliwych zakłóceń".
W uzupełnieniu niniejszego dokumentu inne EN, specyfikujące wymagania techniczne odnoszące się do innych części artykułu 3 dyrektywy RE mogą mieć zastosowanie do urządzeń z zakresu niniejszego dokumentu.
UWAGA: Wykaz takich EN jest zamieszczony na stronie internetowej http:\\www.newapproach.org.
Niniejszy dokument nie dotyczy zgodności urządzeń z odpowiednimi regulacjami lotnictwa cywilnego.W tym zakresie instalacja i eksploatacja AES na pokładzie samolotu jest przedmiotem dodatkowych krajowych i międzynarodowych wymagań certyfikacji lotnictwa cywilnego, na przykład EUROCAE ED-14D.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 302 186 V2.1.1:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych samolotowych stacji satelitarnych (AES) pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 61
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 302 186 V2.1.1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/53/EU
ICS 33.060.30