PN-EN ISO 18589-1:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania ogólne dotyczące przeprowadzania badań promieniotwórczości łącznie z pobieraniem próbek gleby obejmującej skały z podłoża skalnego i rudy, a także materiały i produkty budowlane, ceramikę itp., wykorzystujące naturalnie występujące materiały promieniotwórcze (NORM) lub pochodzące z procesów technologicznych z wykorzystaniem technologicznie ulepszonych naturalnie występujących materiałów promieniotwórczych (TENORM), np. wydobywanie i przetwarzanie piasków mineralnych lub produkcja i stosowanie nawozów fosforowych.
Dla uproszczenia, termin “gleba” użyty w niniejszym dokumencie obejmuje zbiór elementów wymienionych powyżej.
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za oznaczanie promieniotwórczości w glebach dla celów ochrony przed promieniowaniem. Stosuje się ją w przypadku gleb z terenów ogrodniczych i rolniczych, jak również z terenów miejskich i przemysłowych, a także gleb, na które nie miała wpływu działalność człowieka.
Niniejszy dokument stosuje się we wszystkich laboratoriach niezależnie od liczby personelu lub zakresu wykonywanych badań. Jeżeli w laboratorium nie wykonuje się jednego lub więcej rodzajów działań będących przedmiotem niniejszego dokumentu, takich jak planowanie, pobieranie próbek lub badania, wtedy odpowiednie wymagania nie mają zastosowania.
Niniejszy dokument należy stosować łącznie z innymi częściami ISO 18589, w których podano opracowywanie programów oraz ustalanie sposobów pobierania próbek, metod przygotowania próbek w laboratorium, jak również metod pomiaru promieniotwórczości w glebie. Jego celem jest:
— zdefiniowanie głównych terminów dotyczących gleb, pobierania próbek, promieniotwórczości i jej pomiarów;
— opisanie pochodzenia promieniotwórczości w glebach;
— zdefiniowanie głównych celów badania promieniotwórczości w próbkach gleby;
— przedstawienie zasad badań promieniotwórczości w glebie;
— ustalenie wymagań odnośnie do analityki i sposobów postępowania, które dotyczą pomiarów promieniotwórczości w glebie.
Niniejszy dokument ma zastosowanie, jeśli pomiary nuklidów promieniotwórczych prowadzone dla celów ochrony przed promieniowaniem są wykonywane w następujących przypadkach:
— początkowej charakterystyki promieniotwórczości w środowisku;
— rutynowego nadzoru nad wpływem obiektów jądrowych lub nad ogólnym rozwojem danego terenu;
— badań związanych z wypadkami i incydentami;
— planowania i nadzoru nad remediacją;
— likwidacji obiektów lub zwalniania materiałów z nadzoru.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18589-1:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje
Data publikacji 19-01-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 18589-1:2021 [IDT], ISO 18589-1:2019 [IDT]
ICS 17.240, 13.080.01