PN-EN ISO 18311:2018-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Jakość gleby -- Metody badania wpływu zanieczyszczeń gleby na aktywność pokarmową organizmów bytujących w glebie -- Metoda bait‒lamina

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano sposób oznaczania wpływów oddziaływań antropogenicznych (np. substancji) w powiązaniu z warunkami panującymi w środowisku na aktywność pokarmową organizmów glebowych w terenie. Dodatkowo opisano (patrz Załącznik A) wykorzystanie niniejszej metody do monitorowania jakości biologicznej gleb. Rozkład substancji organicznych przez bezkręgowce i mikroorganizmy glebowe jest kluczowym procesem, który ma decydujący wpływ na ważne właściwości gleby, takie jak dostępność składników pokarmowych dla roślin oraz zachowanie żyzności gleby. Dodatkowo, rozkładająca się ściółka zapewnia siedliska i pokarm dla dużego zakresu organizmów, podtrzymując w ten sposób różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemu [33][34].
Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie do wszystkich gleb, w których organizmy glebowe są aktywne. Metodę bait‒lamina stosuje się niezależnie od tego, czy jest ściółka, czy jej nie ma. Ogólne zasady planowania badań w terenie podano w ISO 23611-6 (patrz także pozycja bibliograficzna [20]). Plany mogą się zmieniać zależnie od celu badań, jak również warunków (np. właściwości gleby, zanieczyszczenia itd.) istniejących w miejscu, które będzie badane.
Niniejszej Normy Międzynarodowej nie stosuje się do gleb pół-bagiennych oraz do gleb bardzo płytkich. Może być trudno stosować niniejsza normę w ekstremalnych warunkach klimatycznych lub geograficznych (np. w wysokich górach).

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18311:2018-06 - wersja angielska
Tytuł Jakość gleby -- Metody badania wpływu zanieczyszczeń gleby na aktywność pokarmową organizmów bytujących w glebie -- Metoda bait‒lamina
Data publikacji 12-06-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza EN ISO 18311:2018 [IDT], ISO 18311:2016 [IDT]
ICS 13.080.30