PN-EN ISO 16530-1:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Przemysł naftowy i gazowniczy -- Integralność odwiertu -- Część 1: Zarządzanie cyklem życia

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich odwiertów obsługiwanych przez przemysł naftowy i gazowniczy. Dokument ten ma zastosowanie do dowolnego odwiertu lub grupy odwiertów, niezależnie od ich wieku, lokalizacji (w tym odwiertów lądowych, podmorskich i przybrzeżnych) lub typu (np. odwiert z wypływem samoczynnym, wydobycie pompowe, odwierty zatłaczające).
Niniejszy dokument ma pomóc przemysłowi naftowemu i gazowniczemu w efektywnym zarządzaniu integralnością odwiertu przez cały cykl życia dzięki podaniu:
— minimalnych wymagań w celu zapewnienia zarządzania integralnością odwiertu i
— zaleceń i technik, które mogą być stosowane przez operatorów odwiertu w sposób skalowalny w oparciu o specyficzną charakterystykę ryzyka danego odwiertu.
Zapewnienie integralności odwiertu obejmuje dwa główne elementy składowe: pierwszy polega na zapewnieniu integralności odwiertu podczas projektowania i budowy odwiertu, a drugi polega na zarządzaniu integralnością przez cały pozostały okres żywotności.
Dokument ten odnosi się do każdego etapu cyklu życia, jak określono w sześciu fazach od a) do f), i zawiera opis dostarczanych wyników pomiędzy każdą fazą w systemie zarządzania integralnością odwiertu.
a) „Faza założeń projektowych" identyfikuje prawdopodobne bezpieczeństwo i narażenie środowiska na zagrożenia powierzchniowe i podpowierzchniowe oraz ryzyko, które może wystąpić w trakcie cyklu życia odwiertu. Po zidentyfikowaniu, zagrożenia i ryzyka są oceniane w taki sposób, że metody kontroli projektowania i działania mogą być opracowywane i rozwijane w kolejnych fazach cyklu życia odwiertu.
b) „Faza projektowania" identyfikuje czynniki sterujące, które mają zostać włączone do projektu odwiertu, tak aby można było ustalić odpowiednie zapory w celu zarządzania zidentyfikowanymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i środowiska. Projekt uwzględnia spodziewane lub prognozowane zmiany w trakcie cyklu życia odwiertu oraz zapewnia, że wymagane zapory w projekcie odwiertu uwzględniają narażenie ludzi i środowiska na ryzyko.
c) „Faza budowy" określa wymagane lub zalecane elementy, które mają zostać zbudowane (w tym przeróbki/naprawy) oraz zadania weryfikacyjne, które należy wykonać, aby zrealizować zamierzony projekt. Obejmuje wszelkie odmiany projektu, które wymagają ponownej walidacji w stosunku do zidentyfikowanych zagrożeń i ryzyka.
d) „Faza działania" określa wymagania lub zalecenia i metody zarządzania integralnością odwiertu podczas eksploatacji.
e) „Faza interwencji" (w tym rekonstrukcja) określa minimalne wymagania lub zalecenia dotyczące oceny zapór odwiertów przed każdą interwencją w odwiercie i po każdej takiej interwencji, która obejmuje przełamanie ustalonego systemu obudowy bezpieczeństwa zapór odwiertu.
f) „Faza likwidacji" określa wymagania lub zalecenia dotyczące trwałego opuszczenia odwiertu.
Sześć faz cyklu życia odwiertu, jak określono w tym Zakresie, oraz ich wzajemne powiązania, są przedstawione na Rysunku 1 we Wprowadzeniu.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do kontroli ciśnień w otworze. Kontrola ciśnień w otworze odnosi się do działań wprowadzonych w celu zapobiegania lub łagodzenia niezamierzonego uwalniania płynów złożowych z otworu do jego otoczenia podczas wiercenia, dowiercania, interwencji i likwidacji odwiertu oraz obejmuje elementy dynamiczne, tj. BOP, pompy płuczkowe, systemy płuczkowe itp.
Ten dokument nie dotyczy integralności otworu wiertniczego, czasami określanej jako „stabilność otworu wiertniczego". Integralność otworu jest zdolnością wywierconego otworu nieorurowanego do zachowania jego kształtu i pozostaje nienaruszona po wywierceniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16530-1:2017-05 - wersja polska
Tytuł Przemysł naftowy i gazowniczy -- Integralność odwiertu -- Część 1: Zarządzanie cyklem życia
Data publikacji 02-01-2020
Liczba stron 134
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 31, Górnictwa Nafty i Gazu
Wprowadza EN ISO 16530-1:2017 [IDT], ISO 16530-1:2017 [IDT]
ICS 75.180.10