PN-EN ISO 10070:2020-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie pomiarów przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę pomiaru przepuszczalności powietrza i porowatości zagęszczonej warstwy proszku metalu oraz sposób obliczania na tej podstawie kinetycznej powierzchni właściwej. Przepuszczalność mierzy się w warunkach ustalonego, laminarnego przepływu powietrza, przy ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego. W niniejszym dokumencie nie zawarto opisu pomiaru przepuszczalności metodą stałej objętości.
Do oznaczania proponowano wiele różnych metod badań i wiele przyrządów testowych jest dostępnych w handlu. Dają one podobne, powtarzalne wyniki, spełniają ogólne zalecenia podane w niniejszym dokumencie i mają jednakowe parametry badań.
W niniejszym dokumencie nie podano konkretnego dostępnego w handlu urządzenia testowego i odpowiedniej procedury badań. Jednak dla wygody użytkownika dołączono załącznik informacyjny (patrz Załącznik A), w którym podano praktyczne informacje o trzech szczegółowych metodach:
— metodzie Lea i Nursa, wykorzystującej urządzenie testowe które można zbudować w laboratorium (patrz A.1);
— metodzie Zhang Ruifu, wykorzystującej podobne urządzenie testowe (patrz A.2);
— metodzie Goodena i Smitha, wykorzystującej urządzenie testowe, które można zbudować w laboratorium, ale które jest także dostępne w handlu. (Istnieją dwa rodzaje urządzeń testowych komercyjnych; jedno z nich nie jest już dostępne w sprzedaży, ale nadal jest używane, patrz A.3).
Powyższe metody podano jedynie jako przykładowe. W ramach niniejszego dokumentu dopuszcza się stosowanie innych urządzeń testowych dostępnych w różnych krajach.
Niniejsza metoda może być stosowana do wszystkich proszków metali, włącznie z proszkami do produkcji węglików spiekanych o średnicy do 1000 μm, ale ogólnie jest stosowana dla cząstek mających średnicę od 0,2 μm do 75,0 μm. Nie jest przeznaczona do stosowania do proszków złożonych z cząstek o kształcie znacznie różniącym się od równoosiowego, jak np. płatki lub włókna, chyba, że wyraźnie uzgodniły to między sobą zainteresowane strony.
Niniejszej metody nie stosuje się do mieszanek różnych proszków metalicznych oraz proszków zawierających lepiszcze lub środek poślizgowy.
W przypadku proszków zawierających aglomeraty, zmierzona powierzchnia może być uzależniona od stopnia aglomeryzacji. Jeśli proszek poddaje się obróbce – deaglomeryzacji (patrz Załącznik B) –zastosowana metoda powinna być uzgodniona między zainteresowanymi stronami.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10070:2020-05 - wersja angielska
Tytuł Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie pomiarów przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu
Data publikacji 13-05-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza EN ISO 10070:2019 [IDT], ISO 10070:2019 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10070:1994 - wersja polska
ICS 77.160