PN-EN 62717:2017-11 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania funkcjonalne dla modułów LED, łącznie z metodami i warunkami badań, niezbędnymi do wykazania zgodności z tą normą. Wyróżnia się następujące typy modułów LED schematycznie pokazane na Rysunku 1:
Typ 1: Moduły LED zintegrowane do stosowania przy zasilaniu napięciem d.c. do 250 V lub przy zasilaniu napięciem a.c. do 1 000 V przy 50 Hz lub 60 Hz.
Typ 2: Moduły LED pracujące z częścią oddzielnego urządzeni sterującego podłączonego do napięcia sieciowego, i posiadającego wbudowane dodatkowe elementy sterujące ("częściowo-zintegrowane"), do pracy przy stałym napięciu, stałym prądzie lub stałej mocy.
Typ 3: Moduły LED, gdzie urządzenie sterujące jest odseparowane od modułu (nie-zintegrowanego), do pracy przy stałym napięciu, stałym prądzie lub stałej mocy.
Wymagania niniejszej normy odnoszą się wyłącznie do badania typu.
Zalecenia dla badania całej produkcji lub badania partii są w opracowywaniu.
Niniejsza norma dotyczy modułów LED, na bazie nieorganicznych diod elektroluminescencyjnych, emitujących światło białe.
Trwałość modułów LED jest w większości przypadków znacznie dłuższa niż praktyczny czas trwania badań. W związku z tym, przy braku znormalizowanej metody aproksymowania danych poza czas badań, weryfikacja deklaracji producenta co do trwałości, nie może być wykonana w sposób dostatecznie miarodajny. Z tego powodu przyjęcie lub odrzucenie deklaracji producenta co do trwałości modułów LED, poza czasem pracy podanym w pkt 6.1, nie jest objęte zakresem niniejszej normy.
Zamiast potwierdzania trwałości, norma niniejsza przyjęła kody utrzymania strumienia świetlnego do określenia czasu zakończenia próby. Numer kodu nie sugeruje jednak prognozowanej wartości trwałości. Kategorie, opisywane kodem, odnoszą się do kategorii znaku spadku strumienia świetlnego (lumen) – pokazując zachowanie się modułów zgodnie z informacją dostarczoną od producenta przed rozpoczęciem badań.
W celu potwierdzenia podanej trwałości , potrzebna jest ekstrapolacja danych pomiarowych. Ogólna metoda przenoszenia danych pomiarowych poza ograniczony czas badania jest w opracowaniu.
Kryterium próby trwałości określone w niniejszej normie w formie spełnia/ nie spełnia jest odmienne od wskaźników (metryk) trwałości podawanych przez producentów. Wyjaśnienia dotyczące zalecanych wskaźników (metryk) dotyczących trwałości podano w Załączniku C.
UWAGA. Gdy moduły (LED) pracują w oprawie oświetleniowej deklarowane dane mogą różnić się od wartości określonych za pomocą niniejszej normy z powodu np. podzespołów oprawy wpływających na działanie modułu.
Oddzielne elektroniczne urządzenie sterujące do modułów LED, jak w typie 2 i typie 3, nie podlega badaniom według wymagań niniejszej normy.
Ochrona przed wnikaniem wody i pyłu patrz B.3

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62717:2017-11 - wersja angielska
Tytuł Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 06-11-2017
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62717:2017 [IDT], IEC 62717:2014/AMD1:2015 [MOD], IEC 62717:2014 [MOD]
ICS 29.140.99
Elementy dodatkowe PN-EN 62717:2017-11/A2:2019-07E