PN-EN 17748-1:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Podstawowy zasób wiedzy dla zawodów ICT (ICT BoK) -- Część 1: Zasób wiedzy

Zakres

Niniejszy dokument zawiera odniesienie do 42 jednostek wiedzy wymaganych i stosowanych w środowisku pracy zawodowej w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), które są zrozumiałe w całej Europie. Podstawową cechą tego dokumentu jest nieodłączne powiązanie z normą EN 16234-1 (e-CF) .
Dokument został stworzony do stosowania przez:
— instytucje edukacyjne, wszystkie typu podmiotów realizujących programy nauczania i dostarczających certyfikaty, w tym:
• Kształcenie zawodowe szkolne i pozaszkolne (VET);
• Szkolnictwo wyższe (HE);
• Ciągłe doskonalenie zawodowe (CPD);
— organizacje usług ICT, popytu i dostaw;
— specjalistów ICT, menedżerów i działów zasobów ludzkich (HR);
— partnerów społecznych (związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców), stowarzyszenia zawodowe, jednostki akredytujące, zatwierdzające i oceniające;
— analityków rynku i decydentów; oraz
— inne organizacje i interesariusze z sektora publicznego i prywatnego.
Niniejszy dokument stanowi jeden z podstawowych elementów składowych Profesjonalizmu ICT dla Europy.
Głównym celem tego dokumentu jest wniesienie znaczącego wkładu do szerokiej koncepcji profesjonalizmu ICT, opartej na czterech elementach: zasobie wiedzy, kompetencjach e-CF, etyce zawodowej oraz edukacji i szkoleniach. W uzupełnieniu do normy EN 16234-1 (e-CF), która zapewnia skuteczny i powszechnie akceptowany wspólny język europejski na temat kompetencji zawodowych w zakresie ICT, European ICT Foundational Body of Knowledge (ICT BoK) stanowi dodatkowy wkład w wiedzę zawodową ICT, zwiększając przejrzystość i dojrzałość zawodów ICT w Europie.
W szczególności dokument zawiera uporządkowaną bibliotekę elementów wiedzy mających zastosowanie do specjalistów ICT w szerokim spektrum dyscyplin. Elementy wiedzy są identyfikowane jako:
a) wspólna wiedza mająca zastosowanie do wszystkich specjalistów ICT niezależnie od specjalizacji;
b) wiedza podstawowa, która stanowi fundament i podstawę każdej z wielu różnych dyscyplin/specjalizacji;
c) wiedza specjalistyczna dotycząca pogłębionej, bardzo specyficznej wiedzy eksperckiej.
Mimo że wiedza zdefiniowana w niniejszym dokumencie zapewnia wartość dodaną wszystkim interesariuszom, stanowi ona szczególnie przydatną perspektywę i punkt wyjścia dla instytucji edukacyjnych pragnących uczestniczyć w rozwoju kompetencji zawodowych ICT. Jako naturalne rozszerzenie przykładów wiedzy z wymiaru 4 normy EN 16234-1 (e-CF), dokument ten dodatkowo ułatwia stosowanie wspólnego europejskiego języka dla kompetencji zawodowych ICT. Rozszerzając zawartość wiedzy normy EN 16234-1 (e-CF), niniejszy dokument stanowi wartość dodaną dla stosowania normy wraz z dalszymi odniesieniami.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17748-1:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Podstawowy zasób wiedzy dla zawodów ICT (ICT BoK) -- Część 1: Zasób wiedzy
Data publikacji 27-09-2022
Liczba stron 106
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 337, Kompetencji ICT
Wprowadza EN 17748-1:2022 [IDT]
ICS 03.100.30, 35.020