PN-EN 1566-1:2023-06 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące rur o ściankach litych z gładkimi wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami, wytłaczanymi z tej samej mieszanki na przekroju ścianki, dla kształtek i systemu przewodów rurowych, z chlorowanego poli(chlorku winylu) (PVC-C) przeznaczonych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze):
- wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”);
- zarówno wewnątrz budynków, jak i umieszczonych w ziemi w obrębie konstrukcji budynku (symbol obszaru zastosowania „BD”).
UWAGA 1 Zamierzone zastosowanie znajduje odzwierciedlenie w oznaczeniu wyrobów „B” lub „BD”. UWAGA 2 Stosowanie „B” obejmuje układanie nad ziemią wewnątrz budynków lub na zewnątrz budynków przymocowanych do ściany.
UWAGA 3 Rury i kształtki serii rur S 25 są przeznaczone do stosowania wyłącznie w obszarze zastosowań „B”.
UWAGA 4 Do układania w ziemi w obrębie konstrukcji budynku przeznaczone są jedynie elementy (oznaczone „BD”) o nominalnych średnicach zewnętrznych równych 75 mm lub większych.
UWAGA 5 W EN 476 [5] podano ogólne wymagania dotyczące elementów stosowanych w rurach odprowadzających i kanalizacyjnych do systemów grawitacyjnych. Rury i kształtki zgodne z niniejszym dokumentem w pełni spełniają te wymagania.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do rur i kształtek z PVC-C, ich połączeń oraz do połączeń z elementami wykonanymi z innych materiałów polimerowych i nie polimerowych, przeznaczonych do następujących celów:
- części przewodów wentylacji związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków;
- przewodów rurowych do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynku.
Podano w nim również parametry badania dla powołanej metody badania. W niniejszym dokumencie określono zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz określono zalecenia dotyczące barwy.
UWAGA 6 Obowiązkiem nabywcy lub inwestora jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem szczególnych wymagań i odpowiednich zaleceń lub przepisów krajowych, wytycznych oraz przepisów technicznych dotyczących instalowania.
UWAGA 7 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku A można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszym dokumentem, pod warunkiem że są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów dla połączeń podanymi w Rozdziale 7 i wymaganiami podanymi w Tablicy 21.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1566-1:2023-06 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynku -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 01-06-2023
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1566-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1566-1:2002 - wersja angielska
ICS 23.040.01, 91.140.80