PN-EN 15093:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich, jak określono w 3.1.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do: Linii technologicznej (maszyn, wyposażenia, urządzeń zgodnie z Załącznikiem D) stosowanych do wytwarzania płaskich metalowych wyrobów walcowanych na gorąco od stanowiska dostarczania półwyrobu do walcowania, przez stanowiska walcowania z urządzeniem do wymiany walców, aż do stanowiska wyjściowego.
Niniejsza norma nie obejmuje:
- urządzeń do procesów cieplnych, np. zgodnie z serią EN 746;
- maszyn do odlewania ciągłego zgodnych z EN 14753;
- przenośników hakowych zgodnych z EN 619;
- zdejmowalnych urządzeń chwytających, np. zgodnie z EN 13155;
- wyposażenia magazynu walcowni;
- sprzętu do przechowywania (np. magazyny wysokiego składowania);
- dźwigów, podnośników widłowych, wózków zwykłych, wózków szynowych i innych pojazdów;
- procesu technologicznego (np. uzdatnianie wody, smar do walcowania, sprężone powietrze itp.);
- oddzielnego systemu oczyszczania powietrza wylotowego;
- systemu przeciwpożarowego.
UWAGA 1 Specjalne wymagania dotyczące ochrony osób w przypadku stosowania gazów duszących do gaszenia pożaru są objęte niniejszym dokumentem.
W niniejszym dokumencie uwzględniono wszystkie zagrożenia istotne, sytuacje zagrożenia lub zdarzenia zagrażające, które mogą wystąpić w przypadku stosowania walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich, gdy są stosowane zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach niewłaściwego użytkowania, które są przewidywane przez wytwórcę. Zapewnia wymagania, które musi spełnić wytwórca, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia podczas transportu, rozruchu, eksploatacji i wycofywania z eksploatacji, a także w przypadku przewidywalnych awarii lub usterek, które mogą wystąpić w urządzeniu.
UWAGA 2 W przypadku modernizacji niniejszy dokument (norma typu C) można zastosować do części podlegającej modernizacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15093:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcarek do walcowania na gorąco wyrobów płaskich
Data publikacji 26-08-2022
Liczba stron 91
Grupa cenowa X
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 301, Odlewnictwa
Wprowadza EN 15093:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15093:2010 - wersja polska
ICS 77.180