PN-EN 13204:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza norma dotyczy wymagań technicznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka zagrożeń wymienionych w Załączniku A, które mogą pojawić się podczas eksploatacji i/lub konserwacji hydraulicznych narzędzi ratowniczych dwustronnego działania, gdy działania te są prowadzone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
Wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w tym dokumencie stosuje się dla hydraulicznych narzędzi ratowniczych dwustronnego działania wyprodukowanych po dacie publikacji niniejszej normy.
Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania są przeznaczone do wykorzystania przez służby ratowniczo-gaśnicze, główne w celu rozcinania, rozciągania lub rozpychania części konstrukcyjnych pojazdów drogowych, statków, pociągów, samolotów i konstrukcji budynków, które uległy uszkodzeniu. Narzędzia składają się z osobnego agregatu zasilającego, narzędzia(-i) i niezbędnych połączeń jak też przeznaczonych do tego celu akcesoriów, jak określono w Rozdziale 3 – Terminy i definicje.
UWAGA 1 Celem jest pomoc podczas wydobywania ofiar lub utworzenie miejsca pracy dla służb medycznych uwzględniając lokalne uwarunkowania.
Niniejsza Norma Europejska nie ustanawia dodatkowych wymagań dla:
a) prac w ekstremalnych warunkach (np. warunki środowiskowe, takie jak: temperatura otoczenia w zakresie poniżej -20 °C powyżej +55 °C, środowisko korozyjne, środowisko tropikalne, środowiska zanieczyszczające, silne pola magnetyczne, przestrzenie zagrożone wybuchem);
b) ryzyka wynikającego bezpośrednio z przenoszenia i transportu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dwustronnego działania w okresie ich eksploatacji.
UWAGA 2 W przypadku UE/EOG inne dyrektywy mogą mieć zastosowanie do urządzeń w tym zakresie, na przykład Dyrektywa dotycząca Kompatybilności Elektromagnetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13204:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Hydrauliczne narzędzia ratownicze dwustronnego działania dla straży pożarnej -- Wymagania eksploatacyjne i dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 04-01-2017
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 13204:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13204+A1:2012 - wersja angielska
ICS 13.220.10