PKN-CEN/TS 15531-5:2020-08 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Transport publiczny -- Interfejs usług w czasie rzeczywistym dotyczących działania transportu publicznego -- Część 5: Interfejs usługi wymiany bieżących informacji: Bieżąca wymiana informacji

Zakres

SIRI – usługa wymiany bieżących informacji (SIRI-SX) umożliwia wydajną wymianę danych dotyczących informacji o bieżącej sytuacji spowodowanych planowanymi i nieplanowanymi incydentami, i zdarzeniami oraz ma na celu wsparcie przypadków użycia określonych w Załączniku C. Sytuacje są rzeczywistymi lub potencjalnymi, zakłóceniami normalnego działania sieci transportowej. Usługa SIRI-SX korzysta ze wspólnych ram komunikacji SIRI i usług, opisano je w EN 15531-1 oraz w EN 15531-2 i nie zostały powtórzone w tym dokumencie. Usługa wymiany bieżących informacji ma bogaty model sytuacyjny, umożliwiający uporządkowany opis wszystkich aspektów bieżących informacji dotyczących podróży multimodalnych, w tym przyczynę zdarzenia, zakres, skutek oraz zasady dystrybucji informacji wśród odbiorców. Ustrukturyzowane wartości umożliwiają komputerową dystrybucję wieloma różnymi kanałami oraz prezentację danych w różnych formatach, dla różnych urządzeń i odbiorców. Usługa wymiany bieżących informacji o incydentach i zdarzeniach, umożliwia wymianę informacji na przykład pomiędzy:
− centrami kontroli;
− personelem operacyjnym;
− systemami informacji publicznej;
− systemami ostrzegania i spersonalizowanymi systemami ostrzegania;
− systemami UTMC (kontroli zarządzania ruchem miejskim);
− planerami podróży;
− AVMS (automatycznymi systemami zarządzania pojazdami).
SIRI-SX wykorzystuje model sieci oparty na modelu koncepcyjnym CEN Transmodel dla sieci transportu publicznego, rozkładów jazdy i operacji, wraz z modelem identyfikacji obiektów stałych w transporcie publicznym (IFOPT) CEN do opisu fizycznych węzłów transportu. Usługa wymiany bieżących informacji jest przewidziana jako usługa przechwytywania i wymiany „zaplecza organizacyjnego”, która będzie zasilać inne publiczne systemy rozpowszechniania informacji o podróżach, w szczególności te korzystające z formatu TPEG. Transport Protocol Expert Group (TPEG) to opracowany przez Europejską Unię Nadawców standard nadawania za pośrednictwem radia DAB (Digital Assisted Broadcasting) i innych kanałów danych dotyczących podróży. TPEG jest obsługiwany przez Traveller Information Services Association (TISA). Aby można było osiągnąć pełną operacyjność model klasyfikacji bieżących informacji, SIRI-SX został w możliwie największym stopniu zharmonizowany z modelem TPEG i DATEX II. Ponadto wykorzystanie ustrukturyzowanych elementów z TPEG, dla których tłumaczenia istnieją już w większości języków europejskich, ułatwia również odczytywanie w różnych językach narodowych. Utrzymanie i poprawa harmonizacji z TPEG będzie więc stałym celem. Oprócz treści zaczerpniętych z TPEG, wiadomości SIRI-SX zawierają dodatkowe ustrukturyzowane informacje, które umożliwiają ich przetwarzanie na dodatkowe sposoby. Opisywane sytuacje oraz systemy i aplikacje komputerowe są zwykle rozproszone, to znaczy informacje będą przechwytywane w jednym systemie i wymieniane z innymi w celu rozpowszechniania i dalszego przetwarzania. Oznacza to, że potrzebny jest projekt wiadomości, który umożliwia zarządzanie tożsamością wiadomości rozproszonych w czasie i w różnych systemach, tak aby kolejne aktualizacje bieżących informacji mogły być uzgadniane przez różne systemy w sieci, a wiadomości już nieaktualne mogły być automatycznie wycofywane. Model SIRI-SX SITUATION (SIRI-SX – Bieżące Informacje) został zaprojektowany do obsługi rozproszonego zarządzania bieżącymi informacjami.

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/TS 15531-5:2020-08 - wersja angielska
Tytuł Transport publiczny -- Interfejs usług w czasie rzeczywistym dotyczących działania transportu publicznego -- Część 5: Interfejs usługi wymiany bieżących informacji: Bieżąca wymiana informacji
Data publikacji 26-08-2020
Data wycofania 30-08-2022
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 17, Pojazdów i Transportu Drogowego
Wprowadza CEN/TS 15531-5:2016 [IDT]
ICS 35.240.60