Informujemy, że na podstawie decyzji Komitetu Prezydenckiego CEN-CENELEC Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia bezpłatnie (na czas walki z pandemią) normy, które będą pomocne w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2.

Mamy nadzieję, że to normalizacyjne przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy sytuacji i ułatwi Państwu pracę.

Lista norm do nieodpłatnej dystrybucji na czas walki z COVID-19
(na podstawie decyzji Komitetu Prezydenckiego CEN-CENELEC)

PN-EN 149+A1:2010 - wersja polska
Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie

PN-EN 166:2005 - wersja polska
Ochrona indywidualna oczu – Wymagania

PN-EN 14126:2005 - wersja polska
Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

PN-EN 14605+A1:2010 - wersja polska
Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

PN-EN 13795-1:2019-05 - wersja angielska
Odzież i obłożenia chirurgiczne - Wymagania i metody badań - Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne

PN-EN 13795-2:2019-05 - wersja angielska
Odzież i obłożenia chirurgiczne - Wymagania i metody badań - Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych

PN-EN 455-1:2004 - wersja polska
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur

PN-EN 455-2:2015-07 - wersja angielska
Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych

PN-EN 455-3:2015-07 - wersja angielska
Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej

PN-EN 455-4:2010 - wersja angielska
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości

PN-EN 14683+AC:2019-09 - wersja angielska
Maski medyczne - Wymagania i metody badań

PN-EN ISO 10993-1:2010 - wersja polska
Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 1: Ocena i badanie w procesie zarządzania ryzykiem

PN-EN ISO 374-5:2017-02 - wersja angielska 
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów

PN-EN ISO 13688:2013-12 - wersja polska 
Odzież ochronna -- Wymagania ogólne

 


 
Sposób zamówienia PN.

Zamówienie (na własnym druku firmowym) można składać przez zakładkę "Druki zewnętrzne wybierając opcję "Kontynuuj jako gość" 

załczony druk firmowy musi zawierać:

  • dane zamawiającego,
  • numery Polskich Norm (z listy norm do nieodpłatnej dystrybucji na czas walki z COVID-19),
  • adres mejlowy na który należy przesłać zamawianą publikację,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z poniższą informacją:

"Normy udostępniane są wyłącznie w celu zwalczania COVID 19, w szczególności do produkcji środków ochrony indywidualnej oraz urządzeń medycznych zapewniających pracownikom służby zdrowia, pacjentom i ogółowi społeczeństwa dostęp do sprzętu niezbędnego w walce z pandemią COVID-19. Tylko do odczytu, druk i kopiowanie zabronione"