PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa zawiera wytyczne dla wszystkich rodzajów organizacji, niezależnie od ich wielkości lub lokalizacji, na temat:
a) koncepcji, terminów i definicji związanych ze społeczną odpowiedzialnością;
b) kontekstu, trendów i cech charakterystycznych społecznej odpowiedzialności;
c) zasad i praktyk związanych ze społeczną odpowiedzialnością;
d) kluczowych obszarów i zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością;
e) integrowania, wdrażania i promowania zachowań odpowiedzialnych społecznie w całej organizacji oraz poprzez polityki i praktyki, w obrębie sfery wpływów organizacji;
f) identyfikowania i angażowania interesariuszy; oraz
g) komunikowania zobowiązań, efektów działań oraz innych informacji związanych ze społeczną odpowiedzialnością.
Niniejsza Norma Międzynarodowa została opracowana, aby ułatwić organizacjom podejmowanie działań przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju. Celem jej jest zachęcenie organizacji, aby w swoich działaniach nie ograniczały się wyłącznie do zgodności z prawem, co jest podstawowym obowiązkiem każdej organizacji oraz zasadniczym elementem jej społecznej odpowiedzialności. Celem normy jest promowanie wspólnego rozumienia społecznej odpowiedzialności oraz uzupełnianie innych narzędzi i inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności, a nie ich zastępowanie.
Wskazane jest, aby organizacja – stosując niniejszą Normę Międzynarodową – uwzględniała zróżnicowanie społeczne, środowiskowe, prawne, kulturowe, polityczne i organizacyjne, jak również różnice w warunkach ekonomicznych, przy jednoczesnym zachowaniu spójności z międzynarodowymi normami postępowania.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie jest normą systemu zarządzania. Nie jest przeznaczona ani odpowiednia do celów certyfikacji ani do stosowania w ramach regulacji lub umów. Wszelkie oferty certyfikacji według ISO 26000 lub deklaracje posiadania certyfikatu będą sprzeczne z przeznaczeniem i celem niniejszej Normy Międzynarodowej i będą niewłaściwym jej użyciem. Ponieważ niniejsza Norma Międzynarodowa nie zawiera wymagań, żadna certyfikacja nie będzie wykazaniem zgodności z niniejszą Normą Międzynarodową.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest przeznaczona do dostarczania organizacjom wytycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności i może być wykorzystywana w ramach działań polityki publicznej. Jednak dla celów Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO)N1) przyjęto, że nie powinna być interpretowana jako "norma międzynarodowa", "wytyczne" lub "zalecenie", ani nie powinna stanowić podstawy domniemania lub ustalenia, że dane działanie jest spójne z zobowiązaniami WTO. Ponadto celem normy nie jest dostarczanie podstaw do podejmowania działań prawnych, wnoszenia reklamacji/skarg, obrony lub innych roszczeń w żadnym postępowaniu międzynarodowym, krajowym lub innym. Nie jest ona przeznaczona do przytaczania jako dowód ewolucji zwyczajowego prawa międzynarodowego.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma na celu uniemożliwiania rozwoju norm krajowych, które są bardziej szczegółowe, wymagające lub są normami innego typu.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 26000:2021-04 - wersja angielska
Tytuł Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
Data publikacji 01-04-2021
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 305, Społecznej Odpowiedzialności
Wprowadza EN ISO 26000:2020 [IDT], ISO 26000:2010 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 26000:2012 - wersja polska
ICS 03.100.02