PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN
Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania EMC dotyczące urządzeń innych niż radiowe, przeznaczonych do stosowania wewnątrz publicznych sieci telekomunikacyjnych, zapewniających połączenia pomiędzy punktami końcowymi sieci (NTP) (oprócz urządzeń końcowych NTP). Przykładami takich urządzeń są:
• Urządzenia komutacyjne. Urządzenia takie to:
- lokalne centrale telefoniczne;
- zdalne koncentratory z komutacją;
- centrale międzynarodowe;
- centrale teleksowe;
- centrale sieci pakietowej;
- sterowniki stacji bazowych i sterowniki sieci radiowych;
- serwery sieciowe i bramy.
• Urządzenia transmisyjne inne niż radiowe oraz urządzenia pomocnicze. Urządzenia takie to:
- multipleksery;
- urządzenia liniowe i retransmitujące, np. urządzenia dla:
- synchronicznej hierarchii cyfrowej (SDH);
- plezjochronicznej hierarchii cyfrowej (PDH);
- trybu transferu asynchronicznego (ATM);
takie jak:
- systemy przełącznic cyfrowych;
- zakończenia sieci;
- urządzenia transmisyjne stosowane w sieciach dostępowych, takich jak xDSL.
• Urządzenia zasilające. Urządzenia takie to:
- siłownie centralne;
- końcowe źródła zasilania;
- źródła zasilania bezprzerwowego;
- stabilizowane źródła zasilania AC; oraz
- inne urządzenia zasilające przewidziane dla sieci telekomunikacyjnych;
lecz z pominięciem urządzeń specjalnie przystosowanych lub zintegrowanych z innymi urządzeniami.
• Urządzenia nadzoru. Urządzenia takie to:
- urządzenia zarządzania siecią;
- urządzenia utrzymania dostępu dla operatora;
- systemy pomiarów ruchu;
- zespoły do badania linii;
- zespoły do badań funkcjonalnych.
UWAGA: Funkcję nadzoru można realizować zarówno za pomocą wyposażenia niezależnego, jak i stanowiącego część innych urządzeń sieci telekomunikacyjnej. Jeżeli funkcja nadzoru jest realizowana przez urządzenie stanowiące część sieci telekomunikacyjnej, jego działanie podczas badań EMC można oceniać jednocześnie z innymi funkcjami (takimi jak komutacja i transmisja).
• Urządzenia centrów danych, przeznaczone do wykorzystania wewnątrz infrastruktury sieci telekomunikacyjnej:
- pamięć.
- procesor.
- serwer.
Lokalizacje klasyfikacji środowiskowych stosowane w niniejszym dokumencie są zgodne z ETSI TR 101 651 [i.22].
Wymagania podane w niniejszym dokumencie tak wybrano, aby zapewnić odpowiedni poziom odporności urządzeń wymienionych w zakresie normy. Ustalone poziomy nie obejmują jednak przypadków skrajnych, które mogą pojawić się w każdej lokalizacji, ale prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie. W przypadkach szczególnych mogą wystąpić sytuacje, w których poziomy zaburzeń przekraczają poziomy badań odporności ustalone w niniejszym dokumencie. W takich przypadkach może być wymagane wykorzystanie specjalnych środków zabezpieczających.
Urządzenia ogólnego przeznaczenia, stosowane jako część sieci telekomunikacyjnej, mogą być objęte zakresem innych norm. W odniesieniu do takich urządzeń, jeżeli te inne normy w pełni pokrywają się z wymaganiami niniejszego dokumentu, żadne dalsze oceny nie są konieczne. Urządzenia uwzględnione również w zakresie CENELEC EN 50083-2 [3] mogą wymagać dodatkowych badań na odpowiednich portach RF. Patrz Rozdział 9.2 i Załącznik D.
Urządzenia mogą pełnić różne funkcje, tj. urządzenia komutacyjne mogą także pełnić funkcje transmisyjne, a urządzenia transmisyjne mogą służyć do przechowywania danych itd. Wszystkie dostępne funkcje EUT należy badać.

* wymagane pola

Bez VAT: 138,60  PLN Z VAT: 170,48  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ETSI EN 300 386 V2.1.1:2017-02 - wersja polska
Tytuł Urządzenia sieci telekomunikacyjnej -- Wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań dyrektywy 2014/30/UE
Data publikacji 12-01-2018
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza ETSI EN 300 386 V2.1.1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-ETSI EN 300 386 V1.6.1:2013-05 - wersja angielska
ICS 33.100.01