PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania za pomocą chromatografii gazowej (GC) węglowodorów nasyconych, olefinowych i aromatycznych w benzynie do silników samochodowych i paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych. Dodatkowo można oznaczać zawartość benzenu, związków tlenowych i całkowitą zawartość tlenu.

UWAGA 1 Dla celów niniejszego dokumentu terminy „% (m/m)” oraz „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy, µ, oraz ułamek objętościowy, .

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono dwie procedury: A i B.

Procedurę A stosuje się do benzyny do silników samochodowych o całkowitej zawartości węglowodorów aromatycznych do 50 % (V/V), całkowitej zawartości olefin od około 1,5 % (V/V) do 30 % (V/V)), związków tlenowych od 0,8 % (V/V) do 15 % (V/V), całkowitej zawartości tlenu od około 1,5 % (m/m) do około 3,7 % (m/m) i zawartości benzenu do 2 % (V/V). Ten system może być użyty dla eterów z 5 lub więcej atomami C do 22 % (V/V), jednak dla tego poziomu zawartości nie ustalono dotychczas precyzji.

Mimo że niniejsza metoda badania może być stosowana do oznaczania wyższej zawartości olefin, do 50 % (V/V), precyzja oznaczania zawartości olefin została zbadana w zakresie od około 1,5 % (V/V) do około 30 % (V/V).

Mimo że niniejsza metoda badania jest przeznaczona przede wszystkim do badania benzyny do silników samochodowych zawierającej związki tlenowe, może być również stosowana dla frakcji węglowodorów o podobnym zakresie temperatury wrzenia, takich jak benzyny surowe i reformaty.

UWAGA 2 W przypadku procedury A dane o precyzji w odniesieniu do związków tlenowych zostały określone dla próbek benzyny do silników samochodowych zawierającej eter etylowo-tert-butylowy (ETBE), eter metylowo-tert-butylowy (MTBE), eter metylowo-tert-amylowy (TAME), izo-propanol, izo-butanol, tert-butanol, metanol i etanol. Dla metanolu uzyskane dane o precyzji nie są zgodne z precyzją obliczoną, co przedstawiono w niniejszej Normie Międzynarodowej. Zweryfikowano także możliwość stosowania niniejszej Normy Międzynarodowej do oznaczania
n-propanolu, acetonu i eteru di-izopropylowego (DIPE). Jednak dla tych związków nie określono danych o precyzji.

W procedurze B opisano procedurę oznaczania grup tlenowych (etanol, metanol, etery, alkohole C3 – C5) w zawierającym między 50 % (V/V) a 85 % (V/V) etanolu w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych. Przed analizą GC benzyna jest rozcieńczana komponentem wolnym od związków tlenowych celem obniżenia zawartości etanolu do wartości poniżej 20 % (V/V). Jeżeli zawartość etanolu w analizowanej próbce nie jest znana, stosować rozcieńczenie 4:1.

Próbka może być poddana całkowitej analizie włącznie z węglowodorami. Precyzja dla próbki rozcieńczonej jest dostępna tylko dla grup tlenowych.

UWAGA 3 Dla procedury B danych o precyzji można używać w odniesieniu do zawartości etanolu od około 50 % (V/V) do 85 % (V/V). Dla frakcji eterowej precyzję określoną w Tablicy 6 można stosować dla próbek zawierających co najmniej 11 % (V/V) eterów. Dla frakcji wyższych alkoholi otrzymano zbyt mało danych dla uzyskania pełnej precyzji, dane przedstawione w Tablicy 6 są jedynie orientacyjne.

UWAGA 4 Podczas opracowywania niniejszej metody badań wartość graniczną końcowej temperatury wrzenia ustalono na 215 °C.

UWAGA 5 Może występować zjawisko zachodzenia na siebie węglowodorów aromatycznych C9 i C10. Jednak suma ich zawartości jest prawidłowa. Izopropylobenzen jest oddzielany od węglowodorów aromatycznych C8 i uwzględniany w węglowodorach aromatycznych C9.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22854:2016-05 - wersja polska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych -- Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej
Data publikacji 06-12-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 22854:2016 [IDT], ISO 22854:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 22854:2014-04 - wersja polska
ICS 75.080, 75.160.20