PN-EN ISO 20765-2:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 2: Właściwości jednej fazy (gazu, cieczy, i gęstych płynów) dla rozszerzonych zakresów zastosowań

Zakres

W niniejszej części ISO 20765 określono metodę obliczania właściwości objętościowych i kalorycznych gazów ziemnych, wytwarzanych paliw gazowych, i podobnych mieszanin, w warunkach, w których mieszanina może występować albo w homogenicznym (jednofazowym) stanie gazowym, homogenicznym stanie ciekłym, lub w homogenicznym stanie nadkrytycznym (gęsty płyn).
UWAGA 1 Aczkolwiek niniejszy dokument stosuje się głównie do gazu ziemnego, wytwarzanych paliw gazowych i podobnych mieszanin, prezentowana metoda może być także stosowana z dużą dokładnością (tj. w zakresie niepewności doświadczalnej) do każdego (czystego) składnika gazu ziemnego i do wielu mieszanin dwu i wieloskładnikowych powiązanych lub nie powiązanych z gazem ziemnym.
Dla mieszanin w fazie gazowej zarówno dla właściwości objętościowych (współczynnika ściśliwości i gęstości) i właściwości kalorycznych (na przykład entalpii, pojemności cieplnej, współczynnika Joule’a-Thomsona i prędkości dźwięku), dokładność metody jest co najmniej równa dokładności metody opisanej w Części 1 niniejszej Normy Międzynarodowej w pełnym zakresie ciśnienia p, temperatury T, i składu do którego ma zastosowanie Część 1. W pewnych obszarach działanie jest zdecydowanie lepsze; na przykład w zakresie temperatury 250 K do 275 K (-10 F do 35 F). Metoda opisana tutaj zachowuje niepewność wynoszącą ≤0,1 % dla właściwości objętościowych i ogólnie w zakresie 0,1 % dla prędkości dźwięku. Opisuje ona dokładnie właściwości objętościowe i kaloryczne homegenicznych gazów, cieczy i płynów nadkrytycznych jak również tych znajdujących się w równowadze para-ciecz. Z tego względu jej struktura jest bardziej złożona niż tej w Części 1.
UWAGA 2 Wszystkie niepewności w niniejszym dokumencie są niepewnościami rozszerzonymi podanymi dla poziomu ufności 95 % (współczynnik rozszerzenia k = 2)
Metoda opisana tutaj stosuje się także bez zwiększenia niepewności do szerszych zakresów temperatury, ciśnienia i składu, dla których metoda z Części 1 nie stosuje się. Przykładowo, stosuje się do gazów ziemnych o niższej zawartości metanu (aż do ułamka molowego 0,30), wyższych zawartości azotu (aż do ułamka molowego 0,55), ditlenku węgla (aż do ułamka molowego 0,30), etanu (aż do ułamka molowego 0,25), i propanu (aż do ułamka molowego 0,14) i do gazu ziemnego bogatego w wodór. Praktycznym zastosowaniem jest obliczanie właściwości mieszanin o dużym stężeniu CO2 występujących w zastosowaniach związanych z sekwestracją ditlenku węgla.
Model mieszaniny przedstawiony tutaj jest ważny z założenia w całym obszarze płynu. W obszarze cieczy i gęstego płynu niedostatek danych testowych o wysokiej jakości nie pozwala w ogólności na definitywne stwierdzenie niepewności dla wszystkich rodzajów wieloskładnikowych mieszanin gazu ziemnego. Dla gęstości cieczy nasyconych płynów typu LNG w zakresie temperatury od 100 K do 140 K (-280 F do 208 F), niepewność wynosi ≤(0,1 – 0,3) %, i jest zgodna z oszacowaną doświadczalnie niepewnością dostępnych danych testowych.
Model reprezentuje dane doświadczalne dla gęstości sprężonych cieczy różnych mieszanin dwuskładnikowych do ±(0,1 – 0,2) % przy ciśnieniach aż do 40 MPa (5800 psia), która także jest zgodna z oszacowaną niepewnością doświadczalną. Z uwagi na dużą dokładność równań opracowanych dla podukładów dwuskładnikowych, model mieszaniny może przewidywać właściwości termodynamiczne dla obszarów cieczy i gęstego płynu z najlepszą obecnie możliwą niepewnością dla wieloskładnikowych płynów gazu ziemnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20765-2:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 2: Właściwości jednej fazy (gazu, cieczy, i gęstych płynów) dla rozszerzonych zakresów zastosowań
Data publikacji 17-01-2019
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20765-2:2018 [IDT], ISO 20765-2:2015 [IDT]
ICS 75.060