PN-EN ISO 20765-1:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań w przesyle i dystrybucji

Zakres

W niniejszej części ISO 20765 określono metodę obliczania właściwości objętościowych i kalorycznych gazów ziemnych, gazów ziemnych zawierających domieszki syntetyczne i podobne mieszaniny, w warunkach w których mieszanina może istnieć tylko w fazie gazowej.
Metoda ma zastosowanie do gazów o jakości gazociągowej w zakresie ciśnienia, p, i temperatury, T, w których zwykle odbywa się przesył i dystrybucja. Dla właściwości objętościowych (współczynnik ściśliwości i gęstość), niepewność obliczania wynosi około ±0,1 % (95 % przedział ufności). Dla właściwości kalorycznych (na przykład dla entalpii, pojemności cieplnej, współczynnika Joule’a-Thomsona, prędkości dźwięku) niepewność obliczeń jest zwykle większa.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 20765-1:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Gaz ziemny -- Obliczanie właściwości termodynamicznych -- Część 1: Właściwości fazy gazowej do zastosowań w przesyle i dystrybucji
Data publikacji 17-01-2019
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN ISO 20765-1:2018 [IDT], ISO 20765-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 20765-1:2010 - wersja polska
ICS 75.060