PN-EN ISO 16637:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Ochrona radiologiczna -- Monitoring i dozymetria wewnętrzna dla członków personelu narażonych na otwarte źródła radionuklidów stosowanych w medycynie

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono minimalne wymagania dotyczące projektowania profesjonalnych programów monitorowania pracowników narażonych na ryzyko skażenia wewnętrznego drogą inhalacyjną przy pracach ze źródłami otwartymi radionuklidów stosowanych w diagnostyce (obrazowaniu) i terapii w zakładach medycyny nuklearnej.
Przyjęto zasady wyznaczające kryteria dla określenia spójnych celów i wymogów dla programów monitoringu oraz, w stosownych przypadkach, oceny dawki. Przedstawiono procedury i założenia dotyczące analizy ryzyka, programów monitoringu jak również określono standardy dla interpretacji danych z monitoringu.
Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy następujących pozycji:
a) celów monitoringu oraz programów monitoringu;
b) opisu różnych kategorii programów monitoringu;
c) kryteriów liczbowych programów monitoringu;
d) odpowiednich metod monitoringu oraz kryteriów ich wyboru;
e) informacji, które należy zgromadzić w celu zaprojektowania programu monitoringu;
f) ogólnych wymagań dotyczących programów monitoringu (np. limitów detekcji, dopuszczalnej niepewności wyników);
g) częstotliwości pomiarów;
h) procedur stosowanych przy ocenie dawki na podstawie poziomów odniesienia dla rutynowego i specjalnego programu monitoringu;
i) założeń dotyczących określenia wielkości dawki krytycznej;
j) kryteriów dla wyznaczenia progu wartości znaczącej dla wyników monitoringu indywidualnego;
k) interpretacja wyników monitoringu na stanowiskach pracy;
l) niepewności oceny dawek i interpretacji wyników badań biologicznych;
m) sporządzania raportów/dokumentacji;
n) zapewnienia jakości.
Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje następujących kwestii:
— monitoringu oraz dozymetrii narażenia wewnętrznego pracowników przy pracach laboratoryjnych z użyciem radionuklidów stosowanych w radioimmunologii;
— monitoringu i dozymetrii narażenia wewnętrznego pracowników zatrudnionych przy eksploatacji, serwisie i obsłudze cyklotronów PET;
— szczegółowych opisów metod i technik pomiarowych;
— dozymetrii w przypadku spraw sądowych;
— zaawansowanego modelowania dozymetrii wewnętrznej;
— potencjalnego wpływu stosowanej procedury medycznej na skażenie wewnętrzne;
— badania przyczyn lub skutków narażenia;
— dozymetrii skażenia wewnętrznego w wyniku spożycia skażonych substancji i przedostania się skażeń przez zranienia (skóry).

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16637:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Ochrona radiologiczna -- Monitoring i dozymetria wewnętrzna dla członków personelu narażonych na otwarte źródła radionuklidów stosowanych w medycynie
Data publikacji 18-07-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 16637:2019 [IDT], ISO 16637:2016 [IDT]
ICS 13.280