PN-EN ISO 11704:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem cieczowego licznika scyntylacyjnego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania stężeń całkowitych dla aktywności alfa i beta w radionuklidach emitujących te rodzaje promieniowania, przy użyciu cieczowego licznika scyntylacyjnego (LSC). Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich rodzajów wód o zawartości suchej pozostałości poniżej 5 g/l oraz gdy nie jest wymagana korekta barwy. Pomiar aktywności alfa i beta nie ma na celu oceny całkowitego stężenia aktywności wszystkich radionuklidów emitujących promieniowania alfa i beta w próbce badanej, lecz jest to analiza przesiewowa mająca na celu upewnienie się, że poszczególne poziomy referencyjne określonych emiterów alfa i beta nie zostały przekroczone. Ten sposób oznaczania jest znany również jako indeks całkowity promieniowania alfa i beta. Nie oczekuje się, że oznaczanie wartości całkowitej promieniowania alfa i beta będzie tak dokładne i precyzyjne, jak specyficzna analiza radionuklidowa po rozdzielaniu radiochemicznym. Metoda obejmuje radionuklidy nielotne poniżej 80 °C, ponieważ w trakcie przygotowywania próbek, niektóre lotne radionuklidy (np. radon i jod radioaktywny) mogą zostać utracone. Metoda ma zastosowanie do badania wody przeznaczonej do spożycia, wody deszczowej, wód powierzchniowych i podziemnych, wody chłodzącej, wód przemysłowych, ścieków komunalnych i przemysłowych, po prawidłowym pobraniu próbek i przygotowaniu próbki do badań (filtracji, kiedy to wymagane oraz po uwzględnieniu ilości substancji rozpuszczonych w wodzie). Metoda opisana w niniejszej normie ma zastosowanie w sytuacjach awaryjnych, ponieważ wyniki można uzyskać w czasie krótszym niż 4 h, mierząc próbkę bezpośrednio bez żadnego przygotowania. Zadaniem laboratorium jest upewnienie się, że ta metoda badania jest odpowiednia do badanych próbek wody.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11704:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem cieczowego licznika scyntylacyjnego
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza EN ISO 11704:2018 [IDT], ISO 11704:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11704:2015-11 - wersja angielska
ICS 17.240, 13.060.60