PN-EN IEC 61010-2-201:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania

Zakres

Niniejszy rozdział Części 1 ma zastosowanie za wyjątkiem następujących spraw.
1.1.1 Wyposażenie objęte zakresem normy
Zastąpienie:
W niniejszej części IEC 61010 wyszczególniono wymagania bezpieczeństwa i związane z nimi badania weryfikacyjne dotyczące jakiegokolwiek wyrobu realizującego funkcję wyposażenia do sterowania i/lub przynależnych do niego peryferii, na przykład:
- logicznego sterownika programowalnego (PLC) i automatycznego regulatora programowalnego (PAC);
- rozproszonego systemu sterowania (DCS);
- WE/WY oddalonych;
- przemysłowych PC (komputerów) i paneli PC;
- narzędzi programowania i uruchamiania (PADTs);
- wyświetlaczy i Interfejsów Człowiek-Maszyna (HMI);
- pozycjonerów,
których przewidzianym przeznaczeniem jest sterowanie i kontrolowanie maszyn, zautomatyzowanych procesów wytwarzania i przemysłowych, np. sterowanie dyskretne i ciągłe.
Składowymi wymienionego wyżej wyposażenia wchodzącymi w skład zakresu niniejszej normy są:
- (pomocnicze) zasilacze wolnostojące;
- peryferie takie jak cyfrowe i analogowe WE/WY, oddalone WE/WY;
- przemysłowe wyposażenie sieciowe.
Wyposażenie do sterowania i przynależne do niego peryferia są przewidziane do stosowania w środowisku przemysłowym i mogą być dostarczane jako Wyposażenie Obudowane lub Nieobudowane.
UWAGA 1 Wyposażenia do sterowania przewidzianego także do użycia w innym środowisku lub do innych celów (przykład: do zastosowania w instalacjach w budynkach do sterowania oświetleniem lub innymi instalacjami elektrycznymi, lub stosowane w samochodach, pociągach lub statkach) mogą dotyczyć dodatkowe wymagania zgodności zdefiniowane przez normy bezpieczeństwa odnoszące się do tych zastosowań. Te wymagania mogą zawierać na przykład: przepisy dotyczące izolacji, odległości i zasilania.
UWAGA 2 Urządzenia komputerowe i podobne wyposażenie objęte przez IEC 60950 (planowane jest jej zastąpienie przez IEC 62368) i spełniające jej wymagania są uważane za odpowiednie do stosowania razem z wyposażeniem do sterowania objętym zakresem niniejszej normy. Jednakże niektóre z wymagań IEC 60950 dotyczących odporności na wilgoć i ciecze są mniej ostre niż zawarte w IEC 61010-1:2010, paragraf 5.4.4.
Wyposażenie do sterowania objęte niniejszą normą jest przewidziane do stosowania w ramach KATEGORII PRZEPIĘCIOWEJ II (IEC 60664-1) w instalacjach niskiego napięcia, w których ZNAMIONOWE napięcie wyposażenia nie przekracza a.c. 1 000 V wartości skutecznej (50/60 Hz) lub d.c. 1 000 V.
Ponieważ wyposażenie objęte zakresem niniejszej części jest dostosowane do KATEGORII PRZEPIECIOWEJ II (powyżej 300 V), w instalacjach III i IV mają zastosowanie wymagania załącznika K do części 1.
Wymagania Przewodnika ISO/IEC 51 i Przewodnika IEC 104, o ile odnoszą się do niniejszej części, zostały do niej włączone.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61010-2-201:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania
Data publikacji 07-09-2018
Liczba stron 84
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61010-2-201:2018 [IDT], IEC 61010-2-201:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61010-2-201:2013-12 - wersja angielska, PN-EN 61010-2-201:2013-12/AC:2014-04 - wersja angielska
ICS 25.040.40, 35.240.50