PN-EN IEC 60204-11:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV

Zakres

Niniejsza część IEC 60204 dotyczy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia i układów przeznaczonych do maszyn, grup maszyn pracujących razem w sposób skoordynowany, które działają przy napięciu znamionowym wyższym niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczającym 36 kV prądu przemiennego lub prądu stałego, i przy częstotliwościach znamionowych nie przekraczających 60 Hz.
W niniejszym dokumencie termin wyposażenie WN odnosi się również do wyposażenia NN stanowiącego integralną część wyposażenia działającego przy wysokim napięciu. Wymagania według niniejszego dokumentu zasadniczo dotyczą części działających przy wysokim napięciu, z wyjątkiem tych, które wyraźnie określono inaczej.
UWAGA 1 Wyposażenie NN nie stanowiące części wyposażenia WN jest objęte przez IEC 60204-1:2016.
UWAGA 2 W niniejszym dokumencie termin "elektryczny" obejmuje zarówno zagadnienia elektryczne, jak i elektroniczne (np. wyposażenie elektryczne oznacza wyposażenie elektryczne i elektroniczne).
UWAGA 3 Niniejszego dokumentu nie stosuje się do niezależnych instalacji wysokonapięciowych zasilania energią, dla których istnieją oddzielne normy IEC.
Wyposażenie elektryczne, którego dotyczy niniejszego dokumentu, rozpoczyna się w punkcie przyłączenia zasilania do wyposażenia elektrycznego maszyny (patrz 5.1).
UWAGA 4 W sprawie wymagań dotyczących urządzeń wysokonapięciowych zasilania energią, patrz IEC 61936-1.
Niniejszy dokument jest ogólną normą bezpieczeństwa. Nie obejmuje on wszystkich wymagań (np. zabezpieczania, blokowania lub sterowania), niezbędnych, lub już podanych w innych normach lub przepisach, w celu zabezpieczenia osoby przed zagrożeniami innymi niż elektryczne. Każdy rodzaj maszyny ma szczególne wymagania, które powinny być spełnione, aby zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa.
UWAGA 5 W niektórych maszynach wysokonapięciowe zasilanie energią może być wytwarzane przez transformator podwyższający (autotransformator), zasilany przez układ niskiego napięcia (np. przez generator niskiego napięcia).
UWAGA 6 W kontekście niniejszego dokumentu termin "osoba" odnosi się do dowolnej osoby; „personel” obejmuje osoby wyznaczone i przeszkolone przez użytkownika lub jego przedstawiciela(-i) do użytkowania i utrzymywania w należytym stanie rozpatrywanych maszyn.
Niniejsza część normy IEC 60204 dotyczy zwłaszcza maszyn zdefiniowanych w 3.29, lecz nie ogranicza się do nich ściśle (w Załączniku A podano przykłady maszyn, których wyposażenie elektryczne może być objęte niniejszym dokumentem).
W przypadku ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przez wyposażenia wysokiego napięcia ten dokument odwołuje się do IEC 61936. W przypadku przejścia do wyposażenia niskiego napięcia ten dokument odwołuje się do IEC 60204-1:2016.
NOTE 7 Normy dotyczące wysokiego i niskiego napięcia używają różnych terminów dotyczących ochrony przed porażeniem elektrycznym. Tam, gdzie normy dotyczące wysokiego napięcia używają terminów “dotyk bezpośredni” i “dotyk pośredni” normy niskiego napięcia używają odpowiednio “ochrona podstawowa” i “ochrona dodatkowa”.
Dodatkowe i szczególne wymagania mogą być zastosowane do wyposażenia elektrycznego maszyn, które:
- są użytkowane na otwartej przestrzeni (tj. na zewnątrz budynków lub innych konstrukcji zabezpieczających);
- wykorzystują, przetwarzają lub wytwarzają materiał potencjalnie wybuchowy (np. farby lub trociny);
- są stosowane w atmosferach zagrożonych wybuchem i/lub palnych;
- stwarzają szczególne ryzyko podczas produkcji lub użytkowania określonych materiałów;
- są stosowane w kopalniach.
Zagrożenia będące rezultatem hałasu i wibracji są wyłączone z zakresu tej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60204-11:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia na napięcia wyższe niż 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV
Data publikacji 28-05-2019
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 281, Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym
Wprowadza EN IEC 60204-11:2019 [IDT], IEC 60204-11:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60204-11:2003/AC:2011 - wersja polska, PN-EN 60204-11:2003 - wersja polska
ICS 29.020, 13.110