PN-EN IEC 60193:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 295,50  PLN Z VAT: 363,47  PLN
Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do modeli laboratoryjnych wszystkich typów akcyjnych i reakcyjnych turbin wodnych, pomp zasobnikowych i pompoturbin.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do modeli maszyn prototypowych o mocy zespołu większej niż 5 MW albo o średnicy większej niż 3 m. W przypadku maszyn o mniejszych mocach i wymiarach nie jest w pełni uzasadnione stosowanie opisanych tutaj procedur. Jednak niniejsza norma może być stosowana dla takich maszyn, jeśli zostanie to uzgodnione pomiędzy nabywcą i dostawcą.
W niniejszym dokumencie termin „turbina” obejmuje też pompoturbinę pracującą jako turbina a termin „pompa” obejmuje pompoturbinę pracującą jako pompa.
Z zakresu niniejszego dokumentu wyłączono zagadnienia czysto komercyjne, z wyjątkiem tych nierozerwalnie związanych z prowadzeniem badań.
Niniejszy dokument nie dotyczy szczegółów konstrukcyjnych maszyn ani właściwości mechanicznych ich elementów, o ile nie wpływają one na charakterystyki modelu ani na związek między charakterystykami modelu i prototypu.
Niniejszy dokument obejmuje ustalenia dotyczące modelowych badań odbiorczych, które mają być przeprowadzone na turbinach hydraulicznych, pompach zasobnikowych i pompoturbinach, po to aby określić, czy główne gwarancje kontraktowych charakterystyk hydraulicznych (patrz 4.2) zostały spełnione.
Zawarto w nim zasady regulujące prowadzenie badań i określono środki, które należy podjąć, jeśli jakakolwiek faza badań jest kwestionowana.
Główne cele niniejszego dokumentu to:
– zdefiniowanie stosowanych terminów i wielkości;
– określenie metod badania i pomiaru wielkości, w celu ustalenia charakterystyki hydraulicznej modelu;
– określenie metod obliczania wyników i porównywania z gwarantowanymi;
– określenie, czy gwarancje kontraktowe, które wchodzą w zakres niniejszej normy, zostały spełnione;
– zdefiniowanie zakresu, treści i układu raportu końcowego.
Gwarancji można udzielić w jeden z następujących sposobów:
– gwarancje prototypowej charakterystyki hydraulicznej, obliczone na podstawie wyników badań modelowych z uwzględnieniem prawpodobieństwa;
– gwarancje charakterystyki hydraulicznej modelu.
Ponadto dodatkowe dane dotyczące charakterystyk (patrz 4.4) mogą być potrzebne do projektowania lub działania prototypu maszyny hydraulicznej. W przeciwieństwie do wymagań zawartych w Rozdziałach od 4 do 6 dotyczących głównych charakterystyk hydraulicznych, informacje o tych dodatkowych danych podane w Rozdziele 7 są traktowane wyłącznie jako zalecenia lub wskazówki dla użytkownika (patrz 7.1).
Szczególnie zaleca się przeprowadzenie badań odbiorczych modelu, jeśli oczekiwane warunki polowe dla badań odbiorczych (patrz IEC 60041) nie pozwolą na weryfikację gwarancji udzielonych dla prototypowej maszyny.
Metodę przeliczania uwzględniającą model i chropowatość powierzchni ścian prototypu w celu przeliczenia charakterystyk dla pompoturbin, turbin Francisa i maszyn osiowych opisano w normie IEC 62097. Metoda ta wymaga danych o chropowatości powierzchni modelu i prototypu oraz uwzględnia zmianę współczynników nED, QED i PED w celu wyznaczenia sposobu przeliczania sprawności między modelem a prototypem. Jednak w przypadku maszyn Francisa z półspiralną obudową i maszynami osiowymi metoda przeliczania nie została w pełni zatwierdzona z powodu braku danych. Ponadto norma IEC 62097 nie dotyczy pomp zasobnikowych, turbin Peltona i Dériaza. W związku z tym, dla tych i inaczej uzgodnionych przypadków, w których zakłada się, że przepływ w modelu i prototypie jest gładki, można zastosować formułę przeliczania i procedurę podane w Załączniku D i Załączniku I. Zastosowania i ograniczenia metod przeliczania IEC 60193 i IEC 62097 omówiono w Załączniku E.

* wymagane pola

Bez VAT: 295,50  PLN Z VAT: 363,47  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60193:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze
Data publikacji 19-07-2019
Liczba stron 320
Grupa cenowa XG
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 47, Pomp i Turbin Wodnych
Wprowadza EN IEC 60193:2019 [IDT], IEC 60193:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60193:2002 - wersja polska
ICS 27.140