PN-EN 943-2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania, metody badań, znakowanie i informacje dostarczane przez wytwórcę dla gazoszczelnych przeciwchemicznych ubiorów ochronnych, wentylowanych i niewentylowanych, przeznaczonych do użytku przez zespoły ratownicze (ET). Określono zestawy odzieży ochronnej okrywające całe ciało użytkownika w celu ochrony przed substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi. Nie uwzględniono substancji chemicznych, takich jak odczynniki gwałtownie reagujące w obecności powietrza, niestabilne materiały wybuchowe oraz ciecze kriogenicznie, ponieważ ochrona przed tymi dodatkowymi zagrożeniami znajduje się poza zakresem niniejszej normy. W niniejszym dokumencie nie ustalono minimalnych kryteriów dla ochrony przed zagrożeniami niechemicznymi, np. radiologicznymi, pochodzącymi od ognia, ciepła i wybuchu oraz czynnikami zakaźnymi. Ten typ sprzętu nie jest przeznaczony do całkowitego zanurzenia w cieczach. Szwy, połączenia trwałe i zamocowania elementów składowych są objęte zakresem niniejszej normy. Kryteria dotyczące skuteczności dla wyposażenia, rękawic, butów lub sprzętu ochrony układu oddechowego podano w innych normach. Ochrona przed cząstkami ogranicza się jedynie do fizycznego przenikania cząstek.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 943-2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Odzież chroniąca przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi w stanie stałym, ciekłym i gazowym, łącznie z aerozolami z cząstkami ciekłymi i stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące skuteczności przeciwchemicznych ubiorów ochronnych typu 1 (gazoszczelnych) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)
Data publikacji 08-05-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 943-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 943-2:2005 - wersja polska
ICS 13.340.10