PN-EN 61936-1:2011 - wersja polska

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszej części IEC 61936 przedstawiono wspólne zasady dotyczące projektowania i montażu instalacji elektrycznych w układach o nominalnym napięciu powyżej 1 kV prądu przemiennego i częstotliwości nominalnej do 60 Hz włącznie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
W celu interpretacji niniejszej normy uznaje się, że instalacja elektroenergetyczna jest jednym z następujących obiektów:
a) Stacja elektroenergetyczna, w tym stacja elektroenergetyczna do zasilania trakcji kolejowej
b) Instalacje elektryczne na maszcie, słupie i wieży
Aparatura rozdzielcza i/lub transformatory znajdujące się poza zamkniętym obszarem ruchu elektrycznego
c) Jedna stacja zasilająca (lub więcej stacji zasilających) zlokalizowana(-ych) na jednym terenie
Instalacja obejmuje jednostki generatorowe i transformatorowe wraz z przynależną aparaturą rozdzielczą i wszystkimi układami pomocniczymi. Nie obejmuje jednak połączeń pomiędzy elektrowniami zlokalizowanymi na różnych terenach.
d) Instalacja elektroenergetyczna fabryki, zakładu przemysłowego lub innych obiektów przemysłowych, rolniczych, handlowych lub publicznych
Instalacja elektroenergetyczna obejmuje, między innymi, następujące urządzenia:
- elektryczne maszyny wirujące;
- aparaturę łączeniową;
- transformatory i dławiki;
- przekształtniki;
- kable;
- systemy oprzewodowania;
- baterie;
- kondensatory;
- instalacje uziemiające;
- budynki i ogrodzenia, które stanowią część obszarów zamkniętego ruchu elektrycznego;
- powiązane systemy ochrony, sterowania i układy pomocnicze;
- duży dławik bezrdzeniowy.
UWAGA Na ogół norma dotycząca elementu danego urządzenia ma pierwszeństwo przed niniejszą normą.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do projektowania i budowy żadnej z następujących pozycji:
- linie napowietrzne i kablowe pomiędzy oddzielnymi instalacjami;
- trakcja elektryczna;
- instalacje i wyposażenie dla górnictwa;
- instalacje lamp fluorescencyjnych;
- instalacje na statkach i instalacje morskie;
- urządzenia elektrostatyczne (np. elektrofiltry, urządzenia lakiernicze);
- stanowiska badawcze;
- urządzenia medyczne, np. aparaty rentgenowskie.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do projektowania rozdzielnic produkowanych fabrycznie i poddawanych badaniom typu, dla których istnieją oddzielne normy IEC.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do wymagań dotyczących prowadzenia prac pod napięciem na instalacjach elektrycznych.
Jeśli nie jest to inaczej wymagane w niniejszej normie, do niskonapięciowych instalacji elektrycznych stosuje się normę wieloczęściową IEC 60364.

* wymagane pola

Bez VAT: 168,80  PLN Z VAT: 207,62  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61936-1:2011 - wersja polska
Tytuł Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 20-03-2017
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 73, Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć
Wprowadza EN 61936-1:2010 [IDT], IEC 61936-1:2010 [MOD]
Zastępuje PN-E-05115:2002 - wersja polska
ICS 29.080.01, 29.020
Elementy dodatkowe PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10P, PN-EN 61936-1:2011/AC:2014-08P