PN-EN 61180:2016-12 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Wysokonapięciowa technika probiercza dla urządzeń niskiego napięcia -- Definicje, wymagania dotyczące prób i procedur, urządzenia probiercze

Zakres

Niniejsza norma ma zastosowanie do:
– prób napięciowych izolacji napięciem stałym;
– prób napięciowych izolacji napięciem przemiennym;
– prób napięciowych izolacji napięciem udarowym;
– urządzeń probierczych stosowanych do prób napięciowych izolacji urządzeń niskiego napięcia.

Niniejsza norma ma zastosowanie jedynie dla prób wykonywanych na urządzeniach o napięciu znamionowym nie większym niż 1 kV AC lub 1,5 kV DC.

Norma ma zastosowanie do badań typu i badań wyrobu obiektów, które są poddawane próbom wysokonapięciowym, określonym przez komitet techniczny.

Wyposażenie probiercze zawiera generator napięcia i system pomiarowy. Niniejsza norma obejmuje urządzenia probiercze, w których system pomiarowy jest chroniony przed zewnętrznymi zaburzeniami i sprzęże¬niami przez odpowiednie ekranowanie, na przykład ciągłą osłonę przewodzącą. Dlatego, proste próby porównawcze są wystarczające dla zapewnienia wiarygodnych rezultatów.

Norma nie jest przeznaczona dla testów kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych lub elektronicznych.

Uwaga: Próby z kombinacją napięć i prądów udarowych są objęte normą IEC 61000-4-5.

W miarę możliwości, norma ta dostarcza odpowiednim komitetom technicznym:
– zdefiniowanych terminów o zarówno ogólnym jak i szczególnym zastosowaniu;
– ogólnych wymagań dotyczących obiektów badań i procedur badawczych;
– metody wytwarzania i pomiaru napięć probierczych;
– procedury badawcze;
– metody opracowania wyników badania i wskazania kryteriów akceptacji;
– wymagania dotyczące zatwierdzonych urządzeń pomiarowych i metod ich sprawdzania;
– niepewności pomiaru.

Mogą być wymagane alternatywne procedury badawcze i powinno być to określone przez odpo-wiednie komitety techniczne.

Należy zwrócić szczególną uwagę, jeżeli obiekt, który jest poddany próbie wysokonapięciowej posiada urządzenia ograniczające napięcie, ponieważ mogą one wpływać na wyniki tej próby. Odpowiednie komitety techniczne powinny określić wytyczne dla prób obiektów wyposażonych w urządzenia do ograniczania napięcia.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61180:2016-12 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa technika probiercza dla urządzeń niskiego napięcia -- Definicje, wymagania dotyczące prób i procedur, urządzenia probiercze
Data publikacji 02-12-2016
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 68, Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych
Wprowadza EN 61180:2016 [IDT], IEC 61180:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61180-2:1997 - wersja polska, PN-IEC 1180-1:1996 - wersja polska, PN-IEC 1180-1:1996/Ap1:1999 - wersja polska
ICS 19.080