PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

Zakres

Niniejsza część IEC 60898 dotyczy wyłączników powietrznych prądu przemiennego 50 Hz, 60 Hz lub 50/60 Hz na napięcie znamionowe nieprzekraczające 440 V (międzyfazowe) i prąd znamionowy nieprzekraczający 125 A, o znamionowej zwarciowej zdolności łączeniowej nieprzekraczającej 25 000 A.
Tam, gdzie jest to możliwe, norma ta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w IEC 60947-2.
Wyłączniki te są przeznaczone do ochrony przed prądami przetężeniowymi w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych i w podobnych zastosowaniach; są one zaprojektowane do użytkowania przez osoby nieprzeszkolone i nie podlegają konserwacji.
Wyłączniki te są przeznaczone do użytkowania w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 2 i III kategorii przepięć.
Wyłączniki te są odpowiednie do izolowania.
Wyłączniki zgodne z tą normą są odpowiednie do stosowania w układach sieci IT, pod warunkiem spełnienia wymagań normy HD 60364-4-43.
Norma dotyczy również wyłączników mających więcej niż jeden prąd znamionowy, pod warunkiem, że element służący do nastawiania innej wartości znamionowej nie jest dostępny podczas normalnego użytkowania i zmiana nastawienia nie jest możliwa bez użycia narzędzia.
Niniejsza norma nie dotyczy:
- wyłączników do zabezpieczania silników,
- wyłączników, w których prąd nastawia się elementem dostępnym dla użytkownika.
Dla wyłączników o stopniu ochrony wyższym niż IP20 według IEC 60529, przeznaczonych do użytkowania w pomieszczeniach o trudnych warunkach środowiskowych (np. nadmierna wilgotność, ciepło, lub zimno albo osiadanie pyłu) i w pomieszczeniach niebezpiecznych (np. w atmosferze zagrożonej wybuchem) mogą być niezbędne wymagania dodatkowe.
Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników przeznaczonych do pracy w obwodach a.c. i d.c., które są objęte normą IEC 60898-2.
Niniejsza norma nie dotyczy wyłączników , które zawierają urządzenia z wyzwalaczami różnicowoprądowymi, które są objęte normami IEC 61009-1, IEC 61009-2-1 i IEC 61009-2-2.
Dodatkowe wymagania mogą być konieczne dla wyłączników z przyłączami typu śrubowego.
Przewodnik dotyczący koordynacji w warunkach zwarć między wyłącznikiem a innym urządzeniem zabezpieczającym w przypadku zwarcia (SCPD) znajduje się w Załączniku D. W przypadku wyższych warunków przepięcia należy zastosować wyłączniki spełniające wymagania innych norm (np. IEC 60947-2).
W przypadku środowiska o wyższym stopniu zanieczyszczenia należy stosować obudowy zapewniające odpowiedni stopień ochrony.
W niniejszej normie zawarto wszystkie wymagania konieczne do zapewnienia zgodności z charakterystykami działania, wymaganymi dla tych urządzeń w badaniach typu.
W normie zawarto także szczegóły związane z wymaganiami dotyczącymi badań i metod badań, niezbędne dla zapewnienia powtarzalności wyników badań.
W niniejszej normie ustalono:
a) charakterystyki wyłączników;
b) warunki, które wyłączniki powinny spełniać w zakresie:
1) działania i zachowania się podczas normalnej pracy;
2) działania i zachowania się w przypadku przeciążenia;
3) działania i zachowania się w przypadku zwarć aż do znamionowej zdolności zwarciowej włącznie;
4) właściwości dielektrycznych;
c) badania służące do potwierdzenia, że te warunki zostały spełnione i metody, które stosuje się w badaniach;
d) dane, którymi powinny być oznakowane wyłączniki;
e) sekwencje badań do wykonania i liczbę próbek dostarczonych do celów certyfikacji (patrz Załącznik C);
f) koordynację w warunkach zwarciowych z innym zabezpieczeniem zwarciowym (SCPD) związanym z tym samym obwodem (patrz Załącznik D);
g) badania wyrobu, które powinny być wykonane na każdym wyłączniku w celu ujawnienia niedozwolonych zmian materiałowych lub produkcyjnych, jeżeli dotyczą one bezpieczeństwa (patrz Załącznik I).

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60898-1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 180
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 60898-1:2019 [IDT], IEC 60898-1:2015 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60898-1:2007 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/IS3:2008 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/A13:2012 - wersja angielska, PN-EN 60898-1:2007/A12:2008 - wersja angielska, PN-EN 60898-1:2007/IS4:2008 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/Ap1:2016-05 - wersja polska, PN-EN 60898-1:2007/IS2:2008 - wersja polska
ICS 29.120.50