PN-EN 50129:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy systemów elektronicznych sterowania ruchem kolejowym związanych z bezpieczeństwem (łącznie z podsystemami i urządzeniami).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do systemów ogólnych (tj. wyrobów ogólnego przeznaczenia lub systemów definiujących kategorię zastosowań), jak również do systemów przeznaczonych do określonych zastosowań.
Zakres niniejszego dokumentu i jego powiązania z innymi normami CENELEC pokazano na Rysunku 1.
Niniejszy dokument stosuje się tylko do bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów. Dokument nie jest przeznaczony do zajmowania się innymi aspektami bezpieczeństwa, takimi jak bezpieczeństwo i higiena pracy personelu. Chociaż bezpieczeństwo funkcjonalne systemów wyraźnie może mieć wpływ na bezpieczeństwo personelu, istnieją inne aspekty projektowania systemów, które mogą również wpływać na bezpieczeństwo i higienę pracy, a które nie są objęte niniejszym dokumentem.
Niniejszy dokument stosuje się do wszystkich etapów cyklu życia systemu elektronicznego związanego z bezpieczeństwem, koncentrując się w szczególności na etapach od 5 (architektura i podział wymagań systemowych) do 10 (zatwierdzenie systemu), jak określono w EN 50126-1:2017.
Wymagania dla systemów, które nie są związane z bezpieczeństwem, nie są objęte zakresem niniejszego dokumentu.
Niniejszego dokumentu nie stosuje się do istniejących systemów, podsystemów lub urządzeń (tj. tych, które były już przyjęte przed powstaniem niniejszego dokumentu. Jednakże, dopóki jest to uzasadnione praktycznie, zalecane jest stosowanie niniejszego dokumentu do modyfikacji i rozszerzeń istniejących systemów, podsystemów i urządzeń.
Niniejszy dokument stosuje się w pierwszej kolejności do systemów, podsystemów lub urządzeń, które były specjalnie zaprojektowane i wytworzone do zastosowań w sterowaniu ruchem kolejowym. Zaleca się także, dopóki jest to uzasadnione praktycznie, aby był także stosowany do urządzeń ogólnego przeznaczenia lub urządzeń przemysłowych (np. zasilaczy, ekranów monitorów lub innych artykułów handlowych powszechnie dostępnych), wykorzystywanych jako część systemu elektronicznego związanego z bezpieczeństwem. W takich przypadkach co najmniej zalecane jest dostarczenie dowodu wykazującego albo:
– że urządzenie nie ma wpływu na bezpieczeństwo, albo
– że urządzenie może mieć wpływ na funkcje, które są związane z bezpieczeństwem.
Niniejszy dokument jest skierowany do przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, dostawców kolejowych i oceniających, jak i do organów ds. bezpieczeństwa, choć nie definiuje procedury zatwierdzania, która będzie stosowana przez organy ds. bezpieczeństwa.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 50129:2019-01/AC:2019-06E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50129:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Systemy łączności, przetwarzania danych i sterowania ruchem -- Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem
Data publikacji 10-01-2019
Liczba stron 156
Grupa cenowa XC
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50129:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50129:2007/AC:2010 - wersja polska, PN-EN 50129:2007 - wersja polska
ICS 93.100