PN-EN 50059:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Ręczne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Ręczne urządzenia do natryskiwania niezapalnych wyrobów lakierowych

Zakres

1.1 Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dla ręcznych lub obsługiwanych ręcznie urządzeń, przeznaczonych do elektrostatycznego natryskiwania niezapalnych, ciekłych wyrobów lakierowych, które:
- nie wytwarzają atmosfery wybuchowej w obszarze natryskiwania;
- są stosowane do materiałów o przewodności mniejszej niż 2000 μS/cm;
- działają przy prądzie stałym wykazującym tętnienia sinusoidalne, nie większe niż 10% wartości skutecznej.

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich zagrożeń elektrycznych istotnych dla elektrostatycznego natryskiwania niezapalnych, ciekłych wyrobów lakierowych, które mogą również zawierać małe ilości dodanych cząstek metalu, jeżeli praca jest wykonywana w warunkach zalecanych przez producenta.

Niniejsza Norma Europejska określa wymagania związane z projektowaniem i badaniami urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania typu A-NL zgodnie z Tablicą 1 normy EN 50348: 2010.

1.2 W odniesieniu do wszystkich innych istotnych zagrożeń związanych z aplikatorami (np. wyrzutu płynów, wytrzymałości mechanicznej, zagrożeń elektrycznych - oprócz elektrostatycznych - hałasu, kontaktu z lub wdychania substancji niebezpiecznych, ergonomii) obowiązują wymagania normy EN 1953.

1.3 Niniejsza Norma Europejska podaje również szczegółowe informacje dotyczące systemów zapewniania jakości dla urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania, patrz Załącznik D.

1.4 W odniesieniu do urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania stosowanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, mogą mieć zastosowanie dodatkowe wymagania.

1.5 Niniejszy dokument nie dotyczy:

- ręcznych urządzeń do elektrostatycznego natryskiwania niezapalnych materiałów powłokowych wyrobów lakierowych, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszego dokumentu jako EN
- czyszczenia obszarów natryskiwania, patrz instrukcja obsługi kabiny malarskiej,
- zapobiegania pożarom oraz ochrony przeciwpożarowej [na przykład zagrożenie pożarem powodowane przez inne źródła; patrz EN 12215, EN 12981]
- wymagań dla urządzeń przeznaczonych do dostarczania i recyrkulacji wyrobów lakierowych pod ciśnieniem [patrz EN 12621].

Do określonych wymagań dotyczących urządzeń do dostarczania i recyrkulacji wyrobów lakierowych pod ciśnieniem mają zastosowanie wymagania EN 12621.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50059:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Ręczne urządzenia do elektrostatycznego natryskiwania -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Ręczne urządzenia do natryskiwania niezapalnych wyrobów lakierowych
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 50059:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50059:2001 - wersja polska
ICS 87.100