PN-EN 17163:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Masy włókniste, papier i tektura -- Oznaczanie pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w ekstrakcie wodnym metodą LC-MS

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano dwie reprezentatywne metody oznaczania ekstrahowalnych ilości określonych pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w wyciągu wodnym z próbek papieru, tektury i masy włóknistej za pomocą metody HPLC z detekcją MS/MS, która zasadniczo różni się w zależności od wyboru fazy ruchomej i stacjonarnej. Odstępstwo od niniejszej normy może mieć zastosowanie, jeśli można wykazać, że osiąga się porównywalne wyniki. Walidację zaleca się przeprowadzić w każdym laboratorium.
Ma zastosowanie do oznaczania 22 pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) wymienionych w załączniku do Dyrektywy 2002/61/ WE z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji niebezpiecznych oraz preparatów (barwników azowych), które są klasyfikowane jako rakotwórcze kategorie 1A i 1B zgodnie z rozporządzeniem CLP oraz anilina.
Zaleca się, aby metoda opisana w niniejszej normie miała również zastosowanie do oznaczania dalszych pierwotnych amin aromatycznych (PAA). Walidowanie każdej dalszej substancji analitycznej musi być przeprowadzone przez laboratorium przy użyciu tej metody.
Ekstrahowalna ilość pierwszorzędowej aminy aromatycznej (PAA) wyrażana jest w mg PAA na litr wyciągu wodnego. Niniejsza metoda nadaje się do oznaczania PAA w zakresie roboczym około 0,001 mg/l - 0,020 mg/l wyciągu wodnego.
Odstępstwo od niniejszej normy może mieć zastosowanie, jeśli można wykazać, że osiąga się porównywalne wyniki. Walidację należy przeprowadzić w każdym laboratorium.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 17163:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Masy włókniste, papier i tektura -- Oznaczanie pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w ekstrakcie wodnym metodą LC-MS
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 17163:2019 [IDT]
ICS 85.060