PN-EN 16691:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania 7 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) wymienionych w Tablicy 1, w całych pobranych próbkach wody. W metodzie stosowana jest ekstrakcja do fazy stałej, którą jest krążek ekstrakcyjny-SPE, w połączeniu z chromatografią gazową-spektrometrią mas (GC-MS). Metoda ma zastosowanie do oznaczania WWA w wodach powierzchniowych o zawartości zawiesin (SPM) do 500 mg/l (cała próbka wody), w wodzie do spożycia i wodach podziemnych. Dolna i górna granica zakresu roboczego zależą od matrycy, analizowanego związku i od czułości używanego spektrometru mas. Granica oznaczalności (LOQ) oznaczona w procedurze walidacyjnej jest podana w Tablicy 1. Górna granica zakresu roboczego wynosi w przybliżeniu 2 000 ng/l. Metoda nieco zmodyfikowana jest odpowiednia do analizy ścieków. Niniejsza metoda jest przydatna dla innych WWA, pod warunkiem że metoda jest walidowana dla każdego WWA.

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16691:2015-12 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w całych pobranych próbkach wody -- Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
Data publikacji 21-12-2015
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN 16691:2015 [IDT]
ICS 13.060.50