PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

Zakres

W niniejszej Europejskiej Normie podano metodę ilościowego oznaczania 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) (patrz Tablica 2) w glebie, osadach ściekowych oraz uzdatnionych bioodpadach z zastosowaniem GC-MS oraz HPLC-UV-DAD/FLD (patrz również Załącznik B), umożliwiającą oznaczanie szerokiego zakresu stopnia zanieczyszczenia PAH.
Stosując detekcję fluorescencyjną nie można oznaczać ilościowo acenaftylenu.
Tablica 2 – Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które można oznaczać stosując niniejszą Normę Europejską (naftalen, acenaften, acenaftylen, fluoren, antracen, fenantren, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, chryzen, benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen, benzo[ghi]perylen)
Granica wykrywalności zależy od substancji oznaczanych, używanego wyposażenia, jakości odczynników stosowanych do ekstrakcji próbki oraz oczyszczania uzyskanego ekstraktu.
Zazwyczaj dolną granicę stosowalności 0,01 mg/kg (w przeliczeniu na suchą masę) można zapewnić dla każdego pojedynczego PAH. Zależy to od aparatury i próbki.
Osady ściekowe oraz uzdatnionych bioodpady mogą mieć różne właściwości, a także oczekiwany stopień zanieczyszczenia PAH i zawartość substancji zakłócających. Różnice takie powodują, że nie jest możliwe przedstawienie jednego ogólnego sposobu postępowania. Niniejsza Europejska Norma zawiera tablice decyzyjne oparte na właściwościach próbki oraz stosowanych sposobach ekstrakcji i oczyszczania. Następnie są dwa ogólne tory postępowania mieszanie (wstrząsanie) lub zastosowanie metody ekstrakcji Soxhleta/ekstrakcji cieczą pod ciśnieniem.
UWAGA Niniejszą metodą można również oznaczać inne związki PAH, pod warunkiem że udowodniono, iż jest ona do tego odpowiednia.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Data publikacji 10-09-2018
Liczba stron 49
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16181:2018 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10