PN-EN 1329-1+A1:2018-05 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszej części EN 1329 określono wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu przewodów z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o litej ściance przeznaczonych do
- odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków (symbol obszaru zastosowania „B”)
- odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) zarówno wewnątrz budynków, jak i zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków ( symbol obszaru stosowania “BD”)
UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu wyrobów symbolem „B” lub „BD”.
UWAGA 2 Do zakopanych w ziemi pod konstrukcją budynków przeznaczone są elementy ( oznaczone symbolem “BD”) o nominalnych średnicach równych lub większych niż 75 mm.
Niniejsza część EN 1329 dotyczy również rur, kształtek i system przewodów z PVC-U przeznaczonych do:
- części przewodów wentylacyjnych związanych z odprowadzaniem nieczystości i ścieków
- instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budynków
W niniejszej normie podano także parametry konieczne do przeprowadzenia badań zgodnie z normami powołanymi.
W niniejszej Normie Europejskiej podano zakres wymiarów nominalnych, zakresy serii rur i kształtek oraz zalecenia dotyczące barwy.
UWAGA 3 Obowiązkiem nabywcy lub opracowujacego specyfikacje jest odpowiedni wybór w tym zakresie, z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.
W przypadku zastosowań zewnętrznych ponad ziemią zaleca się, aby producent i użytkownik uzgodnili dodatkowe wymagania, zależne od klimatu.
UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm dotyczących wyrobów z tworzyw sztucznych wymienionych w Załączniku B można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszą Europejską Normą, o ile są one zgodne z wymiarami dla połączeń podanymi w Rozdziale 6 i wymaganiami z Tablicy 24.
UWAGA 5 Połączenia i kleje są uważane za część systemu uwzględnionego w zakresie normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1329-1+A1:2018-05 - wersja polska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 18-06-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1329-1:2014+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1329-1:2014-03 - wersja angielska, PN-EN 1329-1:2014-03 - wersja polska
ICS 23.040.01, 91.140.80