PN-EN 12916:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę badań do oznaczania zawartości węglowodorów aromatycznych, jednopierścieniowych, dwupierścieniowych oraz trój- i więcej pierścieniowych w olejach napędowych, parafinowych olejach napędowych i destylatach naftowych.

Niniejsza Norma Europejska określa dwie procedury, A i B.

Procedura A jest stosowana do olejów napędowych, które mogą zawierać do 30 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) (jak w pozycjach bibliograficznych [1], [2] oraz [3]) i destylatów naftowych o temperaturze wrzenia z zakresu od 150 °C do 400 °C (jak w pozycji bibliograficznej [4]).
Procedura B jest stosowana do parafinowych olejów napędowych zawierających do 7 % (V/V) FAME. Niniejsza procedura nie zawiera etapu rozcieńczenia próbki w celu określenia niskich poziomów składników aromatycznych w tych paliwach.
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oblicza się jako sumę węglowodorów aromatycznych dwu- oraz trój- i więcej pierścieniowych, a całkowitą zawartość związków aromatycznych oblicza się jako sumę zawartości poszczególnych grup węglowodorów aromatycznych.
Związki zawierające siarkę, azot i tlen mogą przeszkadzać w oznaczaniu; alkeny z jednym wiązaniem podwójnym nie przeszkadzają, lecz jeśli występują sprzężone alkadieny i polieny mogą zakłócać wyniki oznaczania.
UWAGA 1 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, symbole „% (m/m)” oraz „% (V/V)” są używane do wyrażania, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego substancji.
UWAGA 2 W niniejszej normie określono w sposób klasyczny grupy węglowodorów aromatycznych na podstawie ich charakterystyki elucyjnej uzyskiwanej z wykorzystaniem odpowiedniej kolumny chromatograficznej w odniesieniu do modelowych związków aromatycznych. Oznaczania ilościowe wykonuje się na podstawie wzorcowania zewnętrznego z zastosowaniem pojedynczych związków aromatycznych dla każdej z grup, które mogą, lecz nie muszą odpowiadać związkom aromatycznym występującym w próbce. Alternatywne techniki i metody badań mogą klasyfikować i oznaczać ilościowo poszczególne węglowodory aromatyczne w inny sposób.

UWAGA 3 Wsteczne wymywanie jest częścią wewnętrznej konserwacji laboratoryjnej.
OSTRZEŻENIE – Stosowanie niniejszej normy może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej normie nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12916:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach -- Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła
Data publikacji 14-06-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 12916:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12916:2016-03 - wersja angielska, PN-EN 12916:2016-03 - wersja polska
ICS 75.080